Jasenovac

°C

11. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JASENOVAC

11. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JASENOVAC

Arhiva novosti

             Dana 09. rujna 2011. godine pod predsjedanjem predsjednika Zorana Prpića održana je sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac s početkom u 12,00 sati.

            Sjednici su bili nazočni vijećnici: Zoran Prpić, Dalibor Šimičić, Željko Marčec, Luka Matoš, Željko Đurić, Damir Vidaković, Sofija Vidaković, Radivoje Novaković, Silvije Balić, Dubravko Bradašić, Vinko Milašinović i Antun Đilas.

            Sa sjednice su opravdano izostali: Danijel Kušan, Nikola Vidaković i Milan Barišić.

            Sjednici su također bili nazočni:  Marija Mačković, načelnica, Vesna Tomaz, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Zoran Milović, komunalni redar, Biljana Dragić, voditelj računovodstva.

            Zapisnik vodi Radmila Šimičić.

            Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Zoran Prpić je pozdravio nazočne i izvršio prozivku. Nakon prozivke, a prije prelaska na dnevni red, predložio je usvajanje zapisnika s 10. sjednice Općinskog vijeća koji su nazočni primili uz saziv. Zapisnik je usvojen s 9 glasova za, 1 protiv i 2 suzdržana. Nakon usvajanja zapisnika, jednoglasno je usvojen dnevni red.

            Vijećnička pitanja koja su postavljali vijećnici odnosila su se na stanje igrališta u Krapju, sanaciju Pučkog doma u Krapju, upućivanja poziva medijima, vrijeme saziva sjednica, projektnu dokumentaciju za obnovu Pučkog doma u Uštici, rješavanje vlasništva nad nogometnim igralištem u Uštici, kupnju opreme za nogometni klub u Uštici, sanaciju županijske ceste između Jasenovca i Drenovog Boka, pripreme za obilježavanje dana Graditeljske baštine u Krapju, neadekvatan prijevoz silaže kroz naselja.

            Na pitanja je odgovarala općinska načelnica, pročelnica i predsjednik Općinskog vijeća.

            Iz  dnevnog reda za izdvojiti je: 

Jednoglasno usvajanje Zaključka o usvajanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Jasenovac za 2010. godine i Odluke o usvajanju polugodišnjeg Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Jasenovac za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine.

Na sjednici se raspravljalo o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima kojom se ukida porez na neobrađeno poljoprivredno zemljište, porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine i porez na neizgrađeno građevinsko zemljište. Također, raspravljalo se o Odluci o spomeničkoj renti kojom bi se spomenička renta plaćala mjesečno 1,00 kunu po četvornom metru  korisne površine poslovnog prostora koji  se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline. Odluke su usvojene jednoglasno.

Odluka o usvajanju procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za Općinu Jasenovac usvojena je jednoglasno. 

            Nakon što je iscrpljen dnevni red predsjednik Općinskog vijeća Zoran Prpić zaključuje sjednicu u 13,00 sati.