Jasenovac

°C

JAVNI POZIV UDRUGAMA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZ PRORAČUNA OPĆINE JASENOVAC ZA 2012.GODINU

JAVNI POZIV UDRUGAMA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZ PRORAČUNA OPĆINE JASENOVAC ZA 2012.GODINU

Arhiva novosti

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENOVAC
OPĆINSKA NAČELNICA

Klasa: 402-03/11-01/01
Urbroj: 2176/11-03-11-01
Jasenovac, 27. listopada 2011.


Na temelju članka  49. Statuta Općine Jasenovac (Službeni vjesnik broj 40/09)  Načelnica općine Jasenovac objavljuje

 

JAVNI POZIV UDRUGAMA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZ
PRORAČUNA OPĆINE JASENOVAC ZA 2012.GODINU

 

I.

Pozivaju se udruge iz područja kulture, športa, socijalne skrbi, udruge mladeži i djece,  braniteljske udruge i druge udruge s područja općine Jasenovac, koje imaju pripremljene programe za koje očekuju sufinanciranje iz Proračuna Općine Jasenovac za 2012. godinu da prijave svoje programe za sufinanciranje iz  Proračuna Općine Jasenovac za 2012. godinu.

II.

Programi se prijavljuju na prijavnici koja je sastavni dio ovog javnog poziva. 

III.

Ako udruga ili zajednica udruga ima više programa, svaki program mora se prijaviti na zasebnoj prijavnici.
Prijavnicu je potrebno u cijelosti popuniti sa svim podacima koji se traže.
Svaka prijavnica mora biti ovjerena i potpisana od odgovorne osobe.
Udruge koje nisu registrirane u registru neprofitnih organizacija (RNO broj) koji se vodi u Ministarstvu financija ne mogu sudjelovati u ovom javnom pozivu i ne mogu biti financirane iz javnih proračuna, pa tako niti iz proračuna Općine Jasenovac.

Uz prijavnicu je potrebno priložiti svu dokumentaciju kojom se dokazuje ozbiljnost namjere realizacije pripremljenih programa kao i postojanje opravdanosti da se program sufinancira iz proračuna Općine Jasenovac (troškovnike, projekte, ponude, predračune i sl.).

IV.

Prijavnice se dostavljaju u Jedinstveni upravni odjel Općine Jasenovac na adresu: OPĆINA JASENOVAC, Trg kralja Petra Svačića 19, ili poštom na istu adresu, u zatvorenoj omotnici, s naznakom „PRIJAVNICE ZA FINANCIRANJE UDRUGA - PRORAČUN 2012“ najkasnije do 25. studenog 2011. godine.
Nepravodobne, nepotpune i neobrazložene prijavnice, kao i prijavnice  bez odgovarajućih priloga kojima se dokazuje opravdanost financiranja programa neće se uzimati u razmatranje prilikom odabira programa.

V.

Izbor programa koji će se sufinancirati iz proračuna Općine Jasenovac za 2012. godinu, kao i visina odobrenih sredstava kojom će se pojedina udruga  financirati utvrdit će Općinsko vijeće Općine Jasenovac usvajanjem proračuna Općine Jasenovac za 2012. godinu na temelju prijedloga Proračuna Općine Jasenovac kojega će utvrditi Načelnik Općine Jasenovac.

VI.

Kriteriji za izbor programa su sljedeći:

1.      Značaj programa za razvoj djelatnosti iz područja djelovanja udruge na području općine;

2.      Kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa;

3.      Ekonomičnost, svrhovitost i dugoročnost programa;

4.      Osiguranje sredstava iz drugih izvora financiranja (vlastita sredstva, županijski proračun, državni proračun, fondovi…);

5.      Sudjelovanje mladih u programu;

6.      Poštivanje  preuzetih obveza u realizaciji dosadašnjih projekata ;

7.      Poštivanje pravodobnog izvještavanja o realizaciji ranije provedenih programa i izvještavanja o utrošku proračunskih sredstava;

8.      Prednost imaju programi čiji su rezultati  u protekloj godini pokazali posebnu vrijednost i koji su u cijelosti realizirani

VII.

Udruge i zajednice koje će sudjelovati u ovom javnom pozivu, kao i svi zainteresirani građani informaciju o izboru programa i visini dodijeljenih sredstava udrugama dobit će putem javno objavljenog proračuna Općine Jasenovac na internetskim stranicama Općine Jasenovac.

VIII.

Ovaj javni poziv objavit će se na internetskoj stranici Općine Jasenovac – www.opcina-jasenovac.hr i na oglasnoj ploči Općine Jasenovac.

 


OPĆINSKA NAČELNICA
 

Marija Mačković v.r.

Pridruženi dokumenti