Jasenovac

°C

Obavijest o namjeri davanja koncesije komunalne djelatnosti za obaljanje dimnjačarskih usluga na području Općine Jasenovac

Obavijest o namjeri davanja koncesije komunalne djelatnosti za obaljanje dimnjačarskih usluga na području Općine Jasenovac

Arhiva novosti

Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03.- počišćeni tekst, 82/04., 110/04. – Uredba, 178/04., 38/09. i 79/09.), članka 18. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 125/08.), članka 3. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem koncesije („Službeni vjesnik“ broj 34/10) te članka 34. Statuta Općine Jasenovac („Službeni vjesnik“ 47/09.), načelnica Općine Jasenovac, objavljuje

 

OBAVIJEST

o namjeri davanja koncesije

 

Naziv davatelja koncesije: Općina Jasenovac

-Adresa: Trg kralja Petra Svačića 19, 44324 Jasenovac

     -Telefonski broj/telefaks: 044/672-010, 044/672-488

     -Adresa e-pošte: opcina_jasenovac@net.hr

     -Matični broj: 2600838

     -OIB: 42512118827

 

Predmet koncesije: komunalna djelatnost obavljanje dimnjačarskih poslova  na području Općine Jasenovac

 

-Priroda i opseg djelatnosti koncesije: koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti –obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Jasenovac što podrazumijeva obvezu čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje.

     -Mjesto obavljanja koncesije: područje Općine Jasenovac

     -Broj koncesija: jedna

     -Rok trajanja koncesije: 5 godine

     -Naknada za koncesiju: početni godišnji iznos naknade za cijelo područje Općine iznosi

       5.000,00 kuna

 

Rok za predaju ponuda: 30 dana od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnim novinama. Ponuda mora stići na naznačenu adresu do isteka roka za predaju ponuda  bez obzira na način dostave.

-Adresa na koju se šalju ponude: Ponuda se može dostaviti neposredno na urudžbeni zapisnik ili poštom na adresu: Općina Jasenovac, Trg k.Petra Svačića 19,44324 Jasenovac, uz naznaku „Ne otvaraj – koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova“

    -Jezik i pismo ponude: hrvatski jezik i latinično pismo

 

Osobni, stručni, tehnički i financijski uvjeti  koje moraju zadovoljavati ponuditelji  te isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje:

      Priloženi dokazi mogu biti u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici, i to:

- isprave o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar kojim se dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koncesije, ne stariji od 6 mjeseci od dana objave u Narodnim novinama;

-potvrdu porezne uprave o urednom izvršenju dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariji od 30 dana od dana slanja objave u Narodnim novinama;

-dokaz o nekažnjavanju u skladu sa člankom 50. stavkom 1. i 3. Zakona o javnoj nabavi;

-dokaz o bonitetu i solventnosti (BON – 1, BON - 2);

-podatke o stručnim djelatnicima i tehničkoj opremljenosti;

-popis do sada dodijeljenih koncesija za obavljanje istih poslova;

-ostali prilozi:popunjeni obrazac cjenika s jediničnim cijenama.

-Jamstvo za ozbiljnost ponude: jamstvo u iznosu od 250,00 kuna uplatom na žiro-račun Općine Jasenovac broj: 2340009-1816800008, model 68 poziv na broj 7706 - OIB ponuditelja, s naznakom: „Za nadmetanje – koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova“, original uplatnica ili preslika.  

 

Kriteriji koji će se promijeniti za odabir najpovoljnijeg ponuditelja: najviša ponuđena naknada za koncesiju

 

Rok valjanosti ponude: 60 dana

 

7.  Naziv i adresa tijela nadležnog za rješavanje žalbe te podaci o rokovima za podnošenje     žalbe:

 

- Žalba se izjavljuje u roku od 3 dana Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, Kneza Mutimira 5/1, 10 000 Zagreb, a predaje se davatelju koncesije izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom sukladno člancima 145. – 147. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 110/07. i 125/08.).

 

8. Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kao i Odluku o poništenju postupka davanja koncesije donosi Općinsko vijeće Općine Jasenovac u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

 

9.  Oznaka vrste postupka na temelju kojeg se provodi davanje koncesije: otvoreni postupak.

 

10. Datum otpreme obavijesti: Obavijest o namjeri davanja koncesije poslana je u Narodne Novine 13. listopada 2010.godine

 

   11. Napomena: sve detaljne informacije kao i natječajna dokumentacija mogu se preuzeti u       Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jasenovac, Trg. K.Petra Svačića,Jasenovac Tel./fax: 044/672-010,044/672-488

                                                                                                      

 

                       Općina Jasenovac

 

 

Ova Obavijest objavljena je u Narodnim novinama  br. 117 od 15.10.2010.god.