Jasenovac

°C

Održana 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac

Održana 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac

Arhiva novosti

Općinsko vijeće Općine Jasenovac održalo je 12. sjednicu, dana 08. prosinca 2011. godine, s početkom u 15,30 sati.

Sjednici su nazočili svi vijećnici: Silvije Balić, Danijel Kušan,Vinko Milašinović, Milan Barišić, Dalibor Šimičić, Radivoje Novaković, Željko Đurić, Nikola Vidaković, Željko Marčec, Luka Matoš, Sofija Vidaković, Damir Vidaković, Dubravko Bradašić i Antun Đilas.

Sjednicom je predsjedao Zoran Prpić, mag. polit. predsjednik Općinskog vijeća Općine Jasenovac.

Osim vijećnika sjednici su nazočili Općinska načelnica Marija Mačković, zamjenica načelnice Melanija Milović, pročelnica Vesna Tomaz, zapisničarka Radmila Šimičić, komunalni redar Zoran Milović, te predstavnici Radio postaje Novska i Nezavisne televizije.

Predsjednik Općinskog vijeća Zoran Prpić, mag. polit. pozdravlja sve prisutne, vrši prozivku, te prije prelaska na dnevni red, daje na usvajanje zapisnik s protekle sjednice. Zapisnik je usvojen s 12 glasova ZA, 2 suzdržana i 1 glasom protiv.

Predsjednik zatim predlaže dnevni red 12. sjednice i to:

1.      Vijećnička pitanja,

2.      Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Jasenovac za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jasenovac,

3.      Prijedlog odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone pri zadržavanju nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru,

4.      Prijedlog Odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi,

5.      Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Jasenovac,

6.      Prijedlog Odluke o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene za područje općine Jasenovac,

Za točku 7. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana zaštite i spašavanja za općinu Jasenovac i Točku 8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje predlaže se da se skinu s dnevnog reda, tako da točka 9. postaje točka 7.

7.      Prijedlog Odluke o imenovanju osoba za suce porotnike Općinskog suda u Kutini,

Za točku 10. Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju vodoopskrbne mreža naselja Jasenovac i Uštica predlaže se da se skine s dnevnog reda, tako da točka 11. postaje točka 8., a točka 12. postaje točka 9.

8.      Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Jasenovac,

9.      Prijedlog Odluke o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika Općine Jasenovac.

 

Nakon pročitanog prijedloga izmjene dnevnog reda, a prije prelaska na glasovanje, vijećnik Damir Vidaković imao je prijedlog da sjednica ne održi, te da se sve točke prebace za sljedeću sjednicu.

Dnevni red koji je predložio predsjednik Općinskog vijeća usvojen je sa 12 glasova ZA i 3 PROTIV.

Nakon usvojenog dnevnog reda prešlo se na vijećnička pitanja. Pitanja su se odnosila na radove na groblju u Košutarici, zabranu lova na divlje patke u naseljima Drenov Bok i Krapje, dovršetak izgradnje sustava za odvodnju otpadnih voda u naselju Jasenovac, uređenje nogometnog igrališta u Krapju, zatvaranje poštanskog ureda u Krapju, uređenje dječjeg igrališta u naselju Uštica, te na provođenje izbora za mjesne odbore.

Nakon postavljenih pitanja od strane vijećnika i sam predsjednik Općinskog vijeća predložio je da se upravi JUPP Lonjsko polje, a zbog primjedbi stanovnika posavskih naselja, dostavi upit vezan uz način, namjeru i razloge poništenja prvog natječaja za prijem u službu nadzornika III. vrste u JUPP,  te promjene u uvjetima istog, iz razloga male zaposlenosti stanovnika općine Jasenovac.

Također, na zamolbu roditelja učenika koji svakodnevno putuju iz posavskih i prekosavskih naselja, predlaže da se uputi dopis Uredu državne uprave u SMŽ nadležnom za školstvo i županijskom uredu nadležnom za školstvo kojim se upozorava na loše stanje školskih autobusa i opasnosti za učenike.

Na pitanja vijećnika odgovarala je načelnica Marija Mačković.

Preostale točke dnevnog reda usvojene su jednoglasno nakon provedenih rasprava.

Nakon što je iscrpljen dnevni red, predsjednik Općinskog vijeća zahvalio se nazočnima i zaključio sjednicu.