Jasenovac

°C

Održana 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac

Održana 5. sjednica  Općinskog vijeća Općine Jasenovac

Novosti

U vijećnici Općine Jasenovac dana 23. siječnja 2018. godine s početkom u 18,00 sati održana je 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac.

Sjednici su bili nazočni svih 11 vijećnika, i to:  Dubravko Bradašić, predsjednik Općinskog vijeća, Željko Đurić i Ana Reiniger Vidaković, potpredsjednici Općinskog vijeća; Zdravko Bielić, Marko Kozić, Dalibor Šimičić, Ilija Braičić, Milinko Pavković, Ivan Marenić, Zdravko Mujagić i Ivan Vidaković.

Osim vijećnika sjednici su bili nazočni Općinska načelnica Marija Mačković i njezin zamjenik Silvije Balić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jasenovac Vesna Tomaz; voditelj računovodstva Biljana Dragić, komunalni redar Danijel Kušan i zapisničar Radmila Šimičić i direktor društva „KOMUNALNI SERVISI JASENOVAC“ d.o.o.  Darko Jugović.

Sjednicom predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Općine Jasenovac Dubravko Bradašić. Prije prelaska na dnevni red koji su vijećnici primili uz saziv dan je na usvajanje Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća.

Primjedbi na zapisnik nije bilo. Nakon jednoglasno usvojenog zapisnika sa  4. sjednice, prešlo se na Dnevni red

 5. Sjednice Općinskog vijeća koji je također jednoglasno usvojen, i glasi:

  DNEVNI RED:

1.         Vijećnička pitanja,

 2.         Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog  otpada i  biorazgradivog  komunalnog otpada na području općine Jasenovac,

3.         Prijedlog Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za

 uklanjanje odbačenog otpada na području općine Jasenovac,

4.         Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Jasenovac.

Vijećničko  pitanje postavio je vijećnik Ivan Vidaković vezano uz carinu i ograničenja vezana uz građane koji žive u pograničnom području na koje je odgovorio zamjenik Općinske načelnice Silvije Balić.  Nakon vijećničkih pitanja prešlo se  na 2. točku dnevnog reda

Uvodno obrazloženje po drugoj točki dnevnog reda o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Jasenovac podnijela je pročelnica Vesna Tomaz. U obrazloženju je istaknula zakonsku obvezu donošenja ove Odluke i stupanje Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („NN“ 50/17) na snagu 1. studenog 2017. godine od kada je započeo  rok od tri mjeseca u kojem je Općina dužna donijeti Odluku kojom se definiraju način pružanja javnih usluga prikupljana miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada. Cilj ove Odluke je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada na području naše općine, a svrha sustava sakupljanja komunalnog otpada je osiguranje mogućnosti korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazradivog komunalnog otpada te poticanje proizvođača otpada i posjednika otpada da odvojeno predaju otpad, kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje, smanjio udio biorazgradivog komunalnog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu, povećale količine i ispunila obveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno   sakupljanje i recikliranje otpadnog papira, otpadnog metala, otpadne plastike i otpadnog stakla jer bi se time smanjila količina otpada koji se zbrinjava odlaganjem.

Nakon obrazloženja predsjednik Općinskog vijeća otvario je raspravu. U raspravi su sudjelovali Ivan Vidaković i Darko Jugović direktor KOMUNALNIH SERVISA JASENOVAC d.o.o., koji je ujedno davatelj usluge. Nakon rasprave Općinsko vijeće jednoglasno je usvojilo predloženu Odluku.

Općinski vijećnici jednoglasno su usvojili i 3. točku dnevnog reda  Prijedlog Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području općine Jasenovac.

Posljednja točka vezana  Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene općine Jasenovac godinu također je  jednoglasno usvojena.

Predsjednik Općinskog vijeća zahvalio je nazočnim vijećnicima i svim nazoćnim na sjednici i zaključio rad sjednice u 18,30 sati.