Jasenovac

°C

Održana 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac

Održana 8. sjednica  Općinskog vijeća Općine Jasenovac

Novosti

U vijećnici Općine Jasenovac dana 08. lipnja 2018. godine s početkom u 16,30 sati održana je 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac.

Sjednici su bili nazočni svih 11 vijećnika, i to:  Dubravko Bradašić, predsjednik Općinskog vijeća, Željko Đurić i Ana Reiniger Vidaković, potpredsjednici Općinskog vijeća; Zdravko Bielić, Marko Kozić, Dalibor Šimičić, Ilija Braičić, Milinko Pavković, Ivan Marenić, Zdravko Mujagić i Ivan Vidaković.

Osim vijećnika sjednici su bili nazočni Općinska načelnica Marija Mačković i njezin zamjenik Silvije Balić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jasenovac Vesna Tomaz i zapisničar Radmila Šimičić.

Sjednicom predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Općine Jasenovac Dubravko Bradašić. Prije prelaska na dnevni red koji su vijećnici primili uz saziv dan je na usvajanje Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća.

Primjedbi na zapisnik nije bilo. Nakon jednoglasno usvojenog zapisnika sa  7. sjednice, prešlo se na Dnevni red 8. sjednice Općinskog vijeća koji je također jednoglasno usvojen, i glasi:

 DNEVNI RED:

1. Vijećnička pitanja,

 2. Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u

 vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Jasenovac,

 3. Prijedlog Odluke o darovanju stambene zgrade na k.č. br. 200 i k.č. br. 199 u k.o. Jasenovac

 u vlasništvu Općine Jasenovac za potrebe stambenog zbrinjavanja,

4. Prijedlog Odluke  o  I. Izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara općine Jasenovac

 za 2018. godinu.

Vijećnika pitanja postavili su vijećnici Milinko Pavković, Ivan Vidaković, Ivan Marenić, Ilija Braičić, Marko Kozić, Ana Reiniger – Vidaković i Željko Đurić. Pitanja su se odnosila na:

Dodijelu studentskih i učeničkih stipendija, da li se provjerilo oko preskakanja košnje trave Komunalnih servisa Jasenovac d.o.o. i pitanje tko je zapovjednik Vatrogasne zajednice;  pitanje da li postoji mogućnost asfaltiranja nerazvrstane ceste preko Spomen područja Jasenovac;  pitanje oko oslobađanja plaćanja naknade Hrvatskim poštama kod plaćanja za račune komunalne naknade;  pitanje oko rekonstrukcije stare vodovodne mreže naselja Jasenovac i Uštica,  pitanje vezano uz financiranje velikog broja raznih Udruga  sa područja općine Jasenovac kao i osvrt načelnice na proteklu godinu dana rada  svih tijela Općine Jasenovac od  provedenih loklnih izbora.

Na pitanja odgovarala općinska načelnica Marija Mačković.

Poslije vijećničkih pitanja prešlo se na točke dnevnog reda,

Nakon uvodnog obrazloženja Pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Vesne Tomaz o zakonskoj obvezi usvajanja Programa raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Jasenovac, kao i opširnog obrazloženja o tome što program treba sadržavati, koja uvjerenja i očitovanja je bilo potrebno ishoditi da se napravi Program, a sve sukladno Pravilniku o dokumentaciji koji je stupio na snagu nešto kasnije od Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Program je uz pomoć Općine Jasenovac izradila tvrtka Recider projekt d.o.o. iz Zagreba i na prijedlog Općinske načelnice daje se na usvajanje Općinskom vijeću. Nakon što ga usvojilo Općinsko vijeće šalje se na dobivanje mišljenja Sisačko-moslavačkoj županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede. Nakon što se ishodi suglasnost Ministarstva poljoprivrede moći će se raspolagati s poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Jasenovac. U obrazloženju sudjelovala i načelnica Općine Jasenovac Marija Mačković. Nakon obrazloženja predsjednik Općinskog vijeća Dubravko Bradašić daje program na raspravu, u raspravi učestvovala većina vijećnika te je nakon rasprave predsjednik Općinskog vijeća dao  Odluku o usvajanju programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na glasovanje i Općinsko vijeće Općine Jasenovac jednoglasno ju je usvojilo.

Nakon toga prešlo se na treću točku dnevnog reda za koju je obrazloženje podnijela načelnica Marija Mačković u kojem je navela važnost darovanja ruševne nekretnine u centru Jasenovca Uredu za stambeno zbrinjavanje Republike Hrvatske zbog potrebe stambenog zbrinjavanja sukladno Zakonu o područjima posebne državne skrbi, a sve u svrhu poticanja povratka i ostanka stanovništva na području općine Jasenovac. Nakon obrazloženja Općinsko vijeće jednoglasno je usvojilo treću točku dnevnog reda.

Obrazloženje na četvrtu točku dnevnog reda podnijela je Radmila Šimičić koja je navela kako je zakonska obveza uskladiti Plan zaštite od požara ako dođe do nekih promjena. Plan zaštite požara  donesen je 2016. godine i pregledom istog utvrđeno je da ima potrebe za njegovim izmjenama i dopunama. Nakon održanih lokalnih izbora 2017. godine došlo je do promjena odgovornih osoba, kao  što je zamjenik načelnice, predsjednik Općinskog vijeća, zapovjednici i predsjednici DVD-a, direktori poduzeća, te je bilo potrebno napraviti izmjene. Nakon obrazloženja i ovu točku Općinsko vijeće jednoglasno je usvojilo.

Time je iscrpljen dnevni red  i predsjednik Općinskog vijeća Dubravko Bradašić zaključio je rad sjednice u 17,40 sati.