Jasenovac

°C

Održana 9. sjednica Općinskog vijeća

Održana 9. sjednica Općinskog vijeća

Arhiva novosti

Održana 9. sjednica Općinskog vijeća                                                        

Dana  14. ožujka  2011. godine (ponedjeljak ) s početkom u 12,00 sati u Vijećnici Općine Jasenovac održana je 9.  sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac.

 Sjednici su bili nazočni: predsjednik Općinskog vijeća Zoran Prpić i njegovi zamjenici Danijel Kušan i Nikola Vidaković, te vijećnici Dalibor Šimičić, Željko Marčec, Luka Matoš,  Dubravko Bradašić, Željko Đurić, Milan Barišić, Silvije Balić, SofijaVidaković, Damir Vidaković, Radivoje Novaković i Antun Đilas.

Sjednici nije nazočio:  Vinko Milašinović.

Sjednici su također bili nazočni: Marija Mačković, načelnica Općine Jasenovac, Melanija Milović, zamjenica načelnice, Vesna Tomaz, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Biljana Dragić, voditelj financija, Zoran Milović, komunalni redar i predstavnici medija: RPN-a iz Novske i NET-a  iz Volodera.

Sjednicom predsjedao predsjednik Općinskog vijeća gosp. Zoran Prpić, mag. polit.

Zapisnik vodi: Radmila Šimičić.

Predsjednik Općinskog vijeća  nakon što je utvrdio nazočnost 14 vijećnika na sjednici , pozdravlja nazočne vijećnike, te predlaže općinskim vijećnicima da svaku sjednicu općinskog vijeća otvorimo minutom šutnje za umrle stanovnike budući da su općinski vijećnici predstavnici izabrani od stanovnika općine. Prijedlog je prihvaćen i sjednica je otpočela minutom šutnje.  Prije nego što se prešlo na dnevni red predsjednik je  predložio  usvajanje skraćenog zapisnika sa 8. sjednice.

Na zapisnik nije bilo primjedbi i Općinsko vijeće Općine Jasenovac jednoglasno usvaja skraćeni zapisnik.

Nakon što je usvojen skraćeni zapisnik, te nakon što nije bilo primjedbi na predloženi Dnevni red vijećnici su jednoglasno usvojili isti.

D N E V N I   R E D:

 1.     Vijećnička pitanja,

2.     Prijedlog Godišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Općine Jasenovac za 2010. godinu,

3.     Prijedlog Odluke o rasporedu viška - manjka prihoda za 2010. godinu,

4.     Prijedlog Izvješća o izvršenju Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade za 2010. godine,

5.     Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu,

6.     Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jasenovac za 2011. godinu,

7.     Prijedlog Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu,

8.     Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na području općine Jasenovac za razdoblja od 15. ožujka 2011. do 15. ožujka 2014. godine,

9.     Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine Jasenovac.

Točka1.

Vijećnička pitanja

Za vijećnička pitanja javili su se vijećnici Radivoje Novaković, Željko Đurić i sam predsjednik Zoran Prpić.

Vijećnik Radivoje Novaković postavio je pitanje vezano uz zapušteno nogometno igralište u Krapju koje utakmice odigrava u Drenovom Boku , te o Župnom dvoru u Krapju na kojem je za nevremena popadalo više „kaplaja”.

Općinska načelnica odgovorila je da je osobno bila prisutna kada je nogometno igralište u Krapju od strane Komisije, a prije par godina preuzeto kao igralište koje zadovoljava uvjete, da su se na istom odigravale nogometne utakmice sve do prošle godine kada je isto ostavljeno u stanju kakvom je.

Poznato je da kada su poplave i visok vodostaj Save na istom nije moguće odigravati utakmice kao i na drugim igralištima, ali da se poslije može normalno nastaviti igrati.  

Što se tiče Župnog dvora župnik je upoznat sa istim, kao i izvođač radova i nadzor.

Vijećnik Željko Đurić postavio je pitanje vezano uz popravak ceste preko Spomen-područja koja skraćuje put do Košutarice.

Općinska načelnica odgovorila je da će se isti popraviti.

Predsjednik Općinskog vijeća postavio je pitanje vezano uz čišćenje dijela uz nerazvrstanu cestu između škole u Uštici i izlaska prema tkz. Omladinskom naselju na kojem niz kosinu prema rijeci Savi stoje velike količine smeća.

Točka 2.

Prijedlog Godišnjeg  Izvještaja o izvršenju proračuna Općine Jasenovac za 2010. godinu

Nakon uvodnog obrazloženja općinske načelnice Marije Mačković koja je u obrazloženju istaknula kako je proračun u 2010. godini realiziran: prihodovna strana sa iznosom od 9.245.788,53 kn a rashodovna strana sa iznosom od 10.036.529,68 kn , u kojem vlastiti prihodi čine 37 % ostvarenog proračuna, da nisu realizina sredstva kapitalnih potpora iz županije, dopunska sredstva iz državnog proračuna , te prihodi od poreza, predsjednik Općinskog vijeća je isti dao na raspravu.

Rasprave nije bilo i općinski vijećnici su sa 13 glasova „Za” i 1 „Suzdržanim” glasom usvojili Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Opčine Jasenovac za 2010. godinu.

Točka 3.

Prijedlog Odluke o rasporedu viška - manjka prihoda  za 2010. godinu 

Nakon uvodnog obrazloženja Općinske načelnice, i otvaranja rasprave od strane predsjednika  a u koju se nije javio ni jedan vijećnik , Općinsko vijeće Općine Jasenovac sa 13 glasova „Za” i 1 „Suzdržanim” glasom prihvatilo je Odluku o rasporedu viška- manjka prihoda za 2010. godinu.                                                  

Točka 4.

Prijedlog  Izvješća o izvršenju Izmjena i dopuna  Programa održavanja komunalne infrastrukture  za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade za 2010. godinu

Nakon uvodnog obrazloženja pročelnice, Općinsko vijeće Općine Jasenovac je predloženo Izvješće usvojilo sa 13 glasova „Za” i 1 „suzdržanim” glasom.

 Točka 5.

Prijedlog Izvješća o izvršavanju  Programa gradnje  objekata i uređaja  komunalne infrastrukture  za 2010. godinu

Nakon uvodnog obrazloženja pročelnice Vesne Tomaz, Općinsko vijeće Općine Jasenovac  je predloženo Izvješće usvojilo sa 13 glasova „Za” i 1 „Suzdržanim” glasom.                                          

Točka 6.

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jasenovac za 2011. godinu

Nakon uvodnog obrazloženja općinske načelnice, Općinsko vijeće Općine Jasenovac bez rasprave sa 13 glasova”Za” i 1 „suzdržanim” glasom usvojilo je predložene Izmjene progračuna za 2011. godinu.

 Točka  7.

Prijedlog Izmjena  Programa gradnje  objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za 2011. godinu

Uvodno obrazloženje podnijela je pročelnica Vesna Tomaz. Nakon uvodnog obrazloženja , Općinsko vijeće Općine Jasenovac je bez rasprave sa 13 glasova „ZA” i 1 „suzdržanim” glasom usvojilo Prijedlog Izmjena Programa gradnje.

Točka 8.

Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja  za izvođenje  radova  na održavanju objekata i uređaja  javne rasvjete na području Općine Jasenovac za razdoblje od 15. ožujka 2011. do 15. ožujka 2014. godine

Nakon uvodnog obrazloženja pročelnice koja je obrazložila da je na javni natječaj a sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu pristiglo 3 ponude i to: EMG obrt, vl. Marko Pavelić, Novo Pračno 46,SISAK, ROTOR , d.o.o. Bjelovar i EMGD d.o.o Kutina, kao najpovoljnijeg ponuđača  predlaže se  Općinskom vijeću ponuda EMGD ,d.o.o. Kutina kao najpovoljnija ponuda s najnižim iznosom  prema jediničnim cijenama iz ponudbenog troškovnika.

Općinsko vijeće Općine Jasenovac je sa 13 glasova „Za” i 1 „Suzdržanim” glasom usvojilo prijedlog Odluke.                                                                                                                                

Točka 9.

Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  za područje Općine Jasenovac

Nakon uvodnog obrazloženja pročelnice da se radi o natječaju za prodaju za 41,2411 ha zemljišta u k.o. Krapje početne cijene 335.620,07 kn , te da su na javni natječaj pristigle 3 ponude u zakonskom roku, predsjednik Općinskog vijeća otpočeo je postupak javnog otvaranja ponuda.

Javno otvaranje ponuda prezentirano je na video zid gdje svi vijećnici mogu pratiti tijek.

Ponude su pristigle od PZ „Sava” Jasenovac, OPG Ivo Perković Drenov Bok , te ponuda  OPG Dalibor Horčička iz  Međurića.

Za svaku ponudu je prezentirana dostavljena dokumentacja. Nakon  otvaranja ponuda, te primjene kriterija članka 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („NN” 152/08.) kao najpovoljniju ponudu Općinsko vijeće Općine Jasenovac prihvatilo je ponudu OPG Ivo Perković, Drenov Bok.

 

Nakon završenog dnevnog reda prije zaključenja sjednice predsjednik Općinskog vijeća je najavio na slijedećoj sjednici podnošenje  Izvješća javnih poduzeća,  svih ustanova i udruga korisnika proračuna za 2010.