Jasenovac

°C

Općina Jasenovac objavila javni natječaj za za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koje je Programom raspolaganja predviđeno za prodaju na području općine Jasenovac

Općina Jasenovac objavila javni natječaj za za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koje je Programom raspolaganja predviđeno za prodaju na području općine Jasenovac

Arhiva novosti

Na temelju članka 32. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 152/08, 21/10.) i Odluke Općinskog vijeća o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine Jasenovac, Klasa: 320-02/10-01/01 Ur. broj: 2176/11-01-10-2 od 26. ožujka 2010.godine, Općinsko vijeće Općine Jasenovac objavljuje:

 

          J  A  V  N   I       N   A   T   J   E   Č   A   J

za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

koje je Programom raspolaganja predviđeno za prodaju

na području općine Jasenovac

 

                                                                        I.

Predmet javnog natječaja je prodaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u k.o. Jasenovac, k.o. Puska, k.o. Košutarica i k.o. Uštica na području općine Jasenovac u Sisačko- moslavačkoj županiji koje je Programom raspolaganja previđeno za prodaju.

 

                                                                        II.

Poljoprivredno zemljište prodaje se u obliku tehnoloških cjelina i pojedinačnih samostalnih katastarskih čestica.

Tabelarni pregled i popis tehnoloških cjelina i samostalnih katastarskih čestica koje se izlažu prodaji na ovom natječaju s početnim iznosom kupoprodajne cijene objavljen je na oglasnoj ploči Općine Jasenovac i web stranici Općine Jasenovac, www.općina-jasenovac.hr

Čestice koje se izlažu prodaji u k.o. Košutarica  i k.o. Uštica nisu obuhvaćene različitim oblicima raspolaganja, dok se čestice u k.o. Jasenovac i   k.o. Puska koriste temeljem ugovora o zakupu.

 

                                                                        III.

Pismena ponuda mora sadržavati:

- ime i prezime odnosno naziv i adresa natjecatelja, JMBG ili OIB za fizičke osobe, odnosno MB za pravne osobe,

- presliku osobne iskaznice,

- katastarsku općinu i naznaku jedne ili više katastarskih čestica za koje se ponuda podnosi,

- visinu ponuđenog iznosa na ime kupoprodajne cijene za licitirane katastarske čestice,

- način plaćanja kupoprodajne cijene - jednokratno ili obročno,

- dokaz o prvenstvenom pravu kupnje,

- gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta,

 

 

                                                                        IV.

Kupac poljoprivrednog zemljišta ostvaruje pravo na popust u visini od 20% od postignute prodajne cijene kod uplate prodajne cijene u cijelosti. Kupac u tom slučaju ne može kupljeno zemljište otuđiti u roku od deset godina od dana sklapanja ugovora o prodaji. Zabrana otuđenja upisuje se u zemljišne knjige istodobno s upisom prava vlasništva kupca.

Ugovorom o prodaji može se ugovoriti obročna otplata ugovorenog iznosa prodajne cijene. Ugovor o prodaji s obročnom otplatom mora sadržavati odredbu kojom se dopušta uknjižba prava vlasništva na ime kupca samo uz istodobnu uknjižbu založnog prava u korist Republike Hrvatske radi osiguranja naplate glavnice, kamate i troškova. Rok obročne otplate ne može biti dulji od 15 godina.

Upravno tijelo Općine nadležno za poljoprivredu izdaje potvrdu o uplati prodajne cijene u cijelosti radi brisanja hipoteke za kupljeno poljoprivredno zemljište. Na iznos cijene koji nije uplaćen u roku plaća se zakonska zatezna kamata.

                                                                         V.

Prvenstveno pravo kupnje ima fizička i pravna osoba koja je sudjelovala na natječaju prema sljedećem redoslijedu propisanom člankom 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu:

 

1. Nositelj obiteljskog  poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

2. Pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom izvan poljoprivrednog gospodarstva, a poljoprivrednu djelatnost obavlja kao dopunsku djelatnost na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

3. Ostale fizičke ili pravne osobe koje se namjeravaju baviti poljoprivrednom proizvodnjom.

 

                                                                        VI.

  Ako je više osoba iz točke V. u istom redoslijedu prvenstvenog prava kupnje prednost  se utvrđuje prema slijedećim kriterijima:

 

a) dosadašnji zakupnik koji je uredno ispunjavao ugovorne obveze i koji je poljoprivredno zemljište koristio na temelju valjanog ugovora o zakupu,

b) dosadašnji posjednik koji uredno obrađuje poljoprivredno zemljište i koji je platio sve obveze s osnova korištenja tog zemljišta,

c) pravna ili fizička osoba koja je vlasnik gospodarskog objekta za uzgoj stoke, a ne ispunjava uvjete odnosa broja stoke i poljoprivrednih površina od najmanje 2,5 uvjetna grla po hektaru poljoprivrednih površina koje ima u posjedu , a pogodne su za ratarsku i stočarsku proizvodnju,

d) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji je mlađi od 40 godina,

e) poljoprivredno gospodarstvo kojemu je odobren projekt u okviru Operativnog programa koji je donijela  Vlada Republike Hrvatske iz područja poljoprivrede.

 

                                                                        VII.

Ako je više osoba iz točke VI. ovog natječaja u istom redoslijedu prvenstvenog prava kupnje prednost  se utvrđuje prema sljedećim kriterijima:

a) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ima prebivalište na području jedinice lokalne samouprave koja provodi natječaj,

b) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo čiji nositelj ima završen poljoprivredni fakultet ili drugu poljoprivrednu školu,

c) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je proveo u obrani suvereniteta  Republike Hrvatske najmanje 3 mjeseca ili je član obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, a koji se bavi poljoprivrednom djelatnošću.

                                                                        VIII.

Fizička ili pravna osoba iz točaka V.,VI. i VII. ovog natječaja ima prvenstveno pravo kupnje prema utvrđenom redoslijedu uz uvjet da prihvati najvišu cijenu koju je ponudio bilo koji od ponuđača. koji ispunjava natječajne uvjete i da ponudi priloži gospodarski program  korištenja poljoprivrednog zemljišta  u vlasništvu države( u daljnjem tekstu: gospodarski program). Gospodarski program čini sastavni dio ugovora o prodaji, a ukoliko se ne provodi u roku od tri (3) godine od dana sklapanja, ugovor se može raskinuti.

 

                                                                        IX.

Osobe koje sudjeluju na natječaju trebaju uz ponudu priložiti dokumente temeljem kojih ostvaruju prvenstveno pravo kupnje i to kako slijedi:

- gospodarski program koji sadrži: podatke o podnositelju ponude, opis gospodarstva, namjenu korištenja i lokalitet zemljišta, tehnološko – tehničke karakteristike gospodarskog programa i podatak o potrebnoj mehanizaciji za obradu zemljišta koje je predmet kupnje i prikaz očekivanih troškova i prihoda te posebnu naznaku da se radi o ekološkoj proizvodnji.

- obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u registar obveznika poreza na dohodak - dokaz: rješenje o upisu u upisnik, te potvrda nadležne porezne uprave o upisu u registar poreznih obveznika poreza na dohodak,

- potvrdu „transakcija 117“ ili „131“ koji izdaje nadležni ured zavoda za mirovinsko osiguranje HZMO Područni ured u  Sisku,

- obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo – dokaz: rješenje o upisu u upisnik ili preslika iskaznice obiteljskog gospodarstva, uvjerenje Ureda za gospodarstvo o upisu u upisnik OPG/PG,

- pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti - dokaz:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    izvod iz sudskog registra, poljoprivredni obrt - izvadak iz obrtnog registra,

- dosadašnji zakupac zemljišta – dokaz: preslika ugovora o zakupu i potvrda da nema dugovanja po osnovu zakupa, izdaje nadležna jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalazi već zakupljeno zemljište,

- gospodarski objekt  - građevna ili uporabna dozvola,

- odnos grlo –hektar  - potvrda iz upisnika poljoprivrednog gospodarstva o površinama poljoprivrednog zemljišta koje su prijavljene u upisnik,

- dokaz o stočnom fondu – potvrda koju izdaje Hrvatski stočarski centar,

- odluka županijskog ili središnjeg Povjerenstva kojom se odobrava projekt u okviru Operativnog Programa koji je donijela Vlada Republike Hrvatske,

- uvjerenje o prebivalištu,

- ovjerena preslika diplome o završenom poljoprivrednom fakultetu ili svjedodžbu o završenoj drugoj poljoprivrednoj školi,

- ovjerenu izjavu ponuditelja o ukupnoj površini do sada kupljenog državnog poljoprivrednog zemljišta (površinski maksimum 100 ha)

- razvojačeni hrvatski branitelj koje je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 3 mjeseca ili je član obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, a koji se bavi poljoprivrednom djelatnošću- dokaz o statusu (potvrdu izdaju nadležne službe Ureda za obranu ili Ministarstvo unutarnjih poslova).

                                                                        X.

 Nevažećim ponudama smatraju se:

- ponude koje prelaze dvostruki iznos početne kupoprodajne cijene,

- zajedničke ponude dvaju ili više ponuđača,

- ponude osoba za kupnju poljoprivrednog zemljišta čiji zbroj površina po ranijim natječajima gdje je prodavatelj Republika Hrvatska, prelazi utvrđeni maksimum za Općinu Jasenovac, a koji iznosi 100 ha.

                                                                        XI.

Korisnici potvrde za osiguravanje prava na državnu potporu nemaju prvenstveno pravo kupnje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu  države kada je isto predmet javnog natječaja za prodaju, odnosno navedene potvrde nemaju značenje ugovora o zakupu.

 

                       XII.

Kod sklapanja ugovora o prodaji ugovoriti će se revalorizacija kupoprodajne cijene sukladno članku 75. stavku 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

 

                      XIII.

Pismene ponude šalju se poštom, preporučeno, u zatvorenim omotnicama s naznakom: PONUDA ZA KUPNJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA – NE OTVARAJ, na adresu Općina Jasenovac, Trg kralja Petra Svačića 19, 44 324 Jasenovac u roku od 15 dana od dana objave natječaja (u tiskanom mediju).

                                                                  XIV.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

 

       XV.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće Općine Jasenovac uz pribavljenu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

O donesenoj Odluci iz stavka 1. ove točke obavještavaju se svi sudionici natječajnog postupka za određenu nekretninu.

Nakon dobivene suglasnosti Ministarstva te po sastavljanju nacrta kupoprodajnog ugovora na koji je nadležno Županijsko državno odvjetništvo dalo pozitivno mišljenje, Općinski načelnik Općine Jasenovac sklopit će sa najpovoljnijim ponuđačem ugovor o prodaji. Obrazac ponude i obrazac izjave možete podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jasenovac. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 044/672-488, gđa Vesna Tomaz-pročelnik.

 

Klasa: 320-02/10-01/01

Urbroj: 2176/11-01-10-2

                                                                                                  OPĆINSKO VIJEĆE

                                                                                                OPĆINE JASENOVAC

        Predsjednik Općinskog vijeća

 

            Zoran Prpić, mag.polit.v.r.