Jasenovac

°C

Održana 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac

Održana 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac

Novosti

Održana 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac U vijećnici Općine Jasenovac dana 28. ožujka 2018. godine s početkom u 18,00 sati održana je 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac. Sjednici su bili nazočni svih 11 vijećnika, i to: Dubravko Bradašić, predsjednik Općinskog vijeća, Željko Đurić i Ana Reiniger Vidaković, potpredsjednici Općinskog vijeća; Zdravko Bielić, Marko Kozić, Dalibor Šimičić, Ilija Braičić, Milinko Pavković, Ivan Marenić, Zdravko Mujagić i Ivan Vidaković. Osim vijećnika sjednici su bili nazočni Općinska načelnica Marija Mačković i njezin zamjenik Silvije Balić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jasenovac Vesna Tomaz; voditelj računovodstva Biljana Dragić i zapisničar Radmila Šimičić. Sjednicom predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Općine Jasenovac Dubravko Bradašić. Prije prelaska na dnevni red koji su vijećnici primili uz saziv dan je na usvajanje Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća. Primjedbi na zapisnik nije bilo. Nakon jednoglasno usvojenog zapisnika sa 5. sjednice, prešlo se na Dnevni red 6. sjednice Općinskog vijeća koji je također jednoglasno usvojen, i glasi: DNEVNI RED: Vijećnička pitanja, Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jasenovac s godišnjim izvještajem izvršenja Plana razvojnih programa za 2017.godinu (period siječanj-prosinac 2017. godine),

 • Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,
 • Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koji se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2017. godinu,
 • Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2017. godinu,
 • Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu,
 • Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Jasenovac za 2017. godinu,
 • Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2017. godinu,
 • Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu,
 • Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2017. godinu,
 • Prijedlog Izvješća o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu,
 • Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba razvoja civilnog društva Općine Jasenovac za 2017. godinu,
 • Prijedlog Izvješća sa Odlukom o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Jasenovac za 2017. godinu,
 • Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017.,
 • Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Jasenovac za 2018. godinu,
 • Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jasenovac za 2018. godinu sa
  I. Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2018.- 2020. godinu i
  I. Izmjenama i dopunama Projekcije proračuna za 2018. – 2020. godinu,
 • Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,
 • Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2018. godinu,
 • Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018. godinu,
 • Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu,
 • Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Jasenovac za 2018. godinu,
 • Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu,
 • Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2018. godini,
 • Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu,
 • Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba razvoja civilnog društva Općine Jasenovac za 2018. godinu,
 • Prijedlog Statutarne odluke o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Jasenovac,
 • Prijedlog Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općine Jasenovac,
 • Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za izbor članova Savjeta mladih Općine Jasenovac,
 • Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Jasenovac za 2017. godinu,
 • Prijedlog Godišenjeg Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Jasenovac za 2018. godinu,
 • Prijedlog Odluke o određivanju opreativnih snaga pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u Općini Jasenovac.

Vijećnika pitanja postavili su vijećnici Ivan Marenić, Ilija Braičić, Milinko Pavković, Ivan Vidaković i Ana Reiniger Vidaković. Pitanja su se odnosila na: Pitanje o tome da li će se ići sa parcelacijom poljoprivrednog zemljišta i izradom programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništu Republike Hrvatske, pitanje što je odronom na cesti D-47 u Tancu nastalim uslijed poplava, što je s nasipom u Uštici da li se može očekivati sanacija u ovoj godini, postavljeno je i pitanje vezano uz loše stanje nogostupa na cestovnom mostu prema Uštici i da li se može zabraniti prolazak traktorima po nasipu i posljednje pitanje bilo je vezano uz zdravstvenu ispravnost vode za piće Na pitanja odgovarala općinska načelnica Marija Mačković. Nakon vijećničkih pitanja prešlo se na točke dnevnog reda, Nakon uvodnog obrazloženja Općinske načelnice jednoglasno sa 11 glasova „ZA” usvojen je Izvještaj o Godišnjem obračunu Proračuna Općine Jasenovac za 2017. godinu zajedno sa Izvršenjem Plana razvojnih programa. U obrazloženju je navedeno kako se radi o najvećem izvršenju Proračuna Općine Jasenovac posljednjih godina i iznosi 9.409.184,54 kn. Nakon obrazloženja jednoglasno je usvojena i Odluka o raspodijeli rezultata poslovanja za 2017. godinu. Također jednoglasno su usvojena Izvješća za 2017. godinu o Izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Program održavanja komunalne infrastrukture koji se financira iz sredstava komunalne naknade, Izvješčća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skbi, sportu, kulturi za 2017. godinu, Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, te Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017.godinu, Izvješće o izvršenju programa šumskog doprinosa i spomeničke rente i Izvješće o izvršenju Programa razvoja civilnog društva Općine Jaseenovac za 2017. godinu. Jednoglasno su usvojene I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Jasenovac za 2018. godinu i I. Izmjene i dopune Plana razvojnih projekata za razdoblje 2018.-2020. godine i I. Izmjenama i dopunama Projekcije proračuna za 2018. -2020. godinu čemu je uvodno obrazloženje podnijela načelnica Marija Mačković. U obrazloženju je istaknula da po prijedlogu Izmjena dopuna Proračuna Općine Jasenovac došlo do bitnog povećanja jer je potpisan Ugovor o financiranju za Mjeru 07. Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta – obilaznica Jasenovac na iznos 6.823.341,95 kn, također odobrena su sredstva u iznosu od 2.026.627,00 kn za program Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u Jasenovcu, odobren je program „Zaželi“ u iznosu od 1.881.000,00 kn, kandidiran je projekt u visini 300.000,00 kn za nabavku kanti i spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, kandidiran je projekt vanjskog uređenja Doma kulture sa spomen sobom hrvatskim braniteljima u visini od 394.111,00 kao i niz drugih. Nakon rebalansa Proračuna jednoglasno su usvojeni i prijedlozi svih I. Izmjena i dopuna programa vezanih uz izmjenjeni proračun ( socijalna skrb, kultura, sport, komunalna infrastruktura, šumski doprinos...) sve prema dnevnom redu. Donesena je i Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Jasenovac za 2017. godinu, a uz Odluku usvojeno je i Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Jasenovac za 2017. godinu, koje je podnijela pročelnica Vesna Tomaz. Usvojene su i Statutarnea Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Jasenovac, kao i Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općine Jasenovac. Također je usvojena i Odluka o pokretanju postupka izbora za članove Savjeta mladih Općine Jasenovac jer je prošlim članovima istekao mandat od tri godine na koji su bili izabrani. Općinsko vijeće Općine Jasenovac jednoglasno je usvojilo i Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Jasenovac za 2017. godinu i Godišenji Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Jasenovac za 2018. godinu. Također je jednoglasno usvojena i Odluka o određivanju opreativnih snaga pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u Općini Jasenovac. Time je iscrpljen dnevni red i predsjednik Općinskog vijeća Dubravko Bradašić zaključio je rad sjednice u 19,45 sati.