Jasenovac

°C

Održana 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac

Održana 9. sjednica  Općinskog vijeća Općine Jasenovac

Novosti

U vijećnici Općine Jasenovac dana 06. rujna 2018. godine s početkom u 19,00 sati održana je 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac.

Sjednici su bili nazočni svih 11 vijećnika, i to:  Dubravko Bradašić, predsjednik Općinskog vijeća, Željko Đurić i Ana Reiniger Vidaković, potpredsjednici Općinskog vijeća; Zdravko Bielić, Marko Kozić, Dalibor Šimičić, Ilija Braičić, Milinko Pavković, Ivan Marenić, Zdravko Mujagić i Ivan Vidaković.

Osim vijećnika sjednici su bili nazočni Općinska načelnica Marija Mačković i njezin zamjenik Silvije Balić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jasenovac Vesna Tomaz, voditelj računovodstva Biljana Dragić, komunalni redar Danijel Kušan i zapisničar Radmila Šimičić.

Sjednicom predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Općine Jasenovac Dubravko Bradašić. Prije prelaska na dnevni red koji su vijećnici primili uz saziv dan je na usvajanje Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća.

Primjedbi na zapisnik nije bilo. Nakon jednoglasno usvojenog zapisnika sa  8. sjednice, prešlo se na Dnevni red 9. sjednice Općinskog vijeća koji je također jednoglasno usvojen, i glasi:

 DNEVNI RED:

  1. Vijećnička pitanja,
  2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jasenovac i Plana razvojnih programa (period siječanj – lipanj 2018. godine) s obrazloženjem,
  3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju i opremanje objekta na k.č. br. 650 u k.o. Jasenovac u višenamjenski objekt javne i društvene namjene
  4. Prijedlog Odluke  o razrješenju v.d. ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Jasenovac,
  5. Prijedlog Odluke o imenovanje v.d. ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Jasenovac,
  6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Jasenovac za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine,
  7. Prijedlog Odluke o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Jasenovac.

Vijećnika pitanja postavili su vijećnici Zdravko Mujagić, Željko Đurić, Marko Kozić i Ilija Braičić. Pitanja su se odnosila na:

Dodjelu subvencija od strane Općine Jasenovac kao poticaj za otvaranje obrta za mlade poduzetnike, pitanja vezano uz loše održavanje državne ceste D-47 i sanaciju dijela ceste u Tancu urušenog od proljetne poplave, koa i državne ceste od Krapja prema Subockoj i općenito loše održavanje i investicije u nadležnosti Županijskih cesta, koje su u lošem stanju zbog rupa, neodržavanih bankina, velikog raslinja..i posljednje pitanje  odnosilo se na štete od elementarnih nepogoda po pitanju poljoprivrednih proizvođača. Na pitanja odgovarala općinska načelnica Marija Mačković. Poslije vijećničkih pitanja prešlo se na točke dnevnog reda,

Uvodno obrazloženje o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Jasenovac i Plana razvojnih programa za razdoblje siječanj lipanj 2018 godinu, sa obrazloženjem podnijela je načelnica Marija Mačković. U obrazloženju je istaknula da je zakonom propisana obveza donošenje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna, te je naglasila da je kao načelnik dužna podnijeti predstavničkom tijelu Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna u zakonskom roku do 05. rujna 2018. godine. Ukupni prihodi ostvaeni su u iznosu 3.163.354,08 sa prenosom viška prihoda iz 2017. godine 1.872.340,31 kn što iznosi 5.035.694,39 kn, a višak prihoda sa 30.06.2018. iznosi 956.431,15 kn. Ukupni rashodi poslovanja na dan 30.06.2018.godine iznose 956.431,15 kn. Nakon uvodnog obrazloženja načelnice Predsjednik Odbora za financije i proračun Željko Đurić podnio je izvješće sa sastanka Odbora koji je održan 05. rujna 2018. Goeine i zaključak Odbora je da Općinsko vijeće usvoji  Prijedlog polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Općine Jasenovac i Plana razvojnih programa za razdoblje siječanj-lipanj 2018. Godine.

Nakon toga prešlo se na treću točku dnevnog reda za koju je obrazloženje podnijela načelnica Marija Mačković u kojem je navela važnost davanja suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju i opremanje objekta na k.č. br. 650 u k.o.o. Jasenovac u višenamjenski objekt javne i društvene namjene koji se namjerava kandidirati za EU sredstva unutar mjere 7. „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Nakon obrazloženja Općinsko vijeće jednoglasno je usvojilo treću točku dnevnog reda.

Obrazloženje za četvrtu i petu točku dnevnog reda podnijela je Općinska načelnica gdje je nazočnim vijećnicima predložila razrješenje Tanje Šimičić vršitelja dužnosti Narodne knjižnice i čitaonice na vlastiti zahtjev zbog prelaska na drugo radno mjesto. Ujedno je predložila  imenovanje Sanje Radić za vršitelja dužnosti ravnateljice Narodne knjižnice i čitaonice u Jasenovcu do raspisivanja javnog natječaja, što je Općinsko vijeće jednoglasno usvojilo.

Opširno Izvješće o radu vezano uz šestu točku dnevnog reda podnijela je načelnica Marija Mačković koje je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo.

Obrazloženje na sedmu točku dnevnog reda o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za  Općinu Jasenovac podnio je zamjenik općinske načelnice Silvije Balić u kojem se osvrnuo na zakonsku obvezu donošenja općeg akta, a kojeg je predlagatelj Općinska načelnica, nakon čega ga je Općinsko vijeće  jednoglasno usvojilo.

Time je iscrpljen dnevni red  i predsjednik Općinskog vijeća Dubravko Bradašić zaključio je rad sjednice u 20,05 sati.