Jasenovac

°C

Prijedloga Proračuna Općine Jasenovac za 2018. godinu

Prijedloga Proračuna Općine Jasenovac za 2018. godinu

Novosti

S projekcijom proračuna za 2019-2020 i Planom razvojnih programa 2018-2020 godina.

Sukladno članku 11. Zakona  o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine, broj: 25/13 i 85/15 ), Općina Jasenovac objavljuje Nacrt prijedloga Proračuna Općine Jasenovac za 2018. godinu s projekcijom proračuna za 2019-2020 i Planom razvojnih programa 2018-2020 godina.

Na temelju čl.37. točka 4. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08 , 136/12  i 15/15 i čl.48.st.2. Zakona o područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13 i 137/15 Općinski načelnik utvrđuje Prijedlog proračuna i projekciju te ih podnosi predstavničkom tijelu na donošenje do 15. studenog tekuće godine.