Jasenovac

°C

Sanirano odlagalište otpada „Barutana“

Sanirano odlagalište otpada „Barutana“

Novosti

Završena je privremena sanacija odlagališta „Barutana“ u Jasenovcu kojima gospodare „Komunalni servisi“ d.o.o. Jasenovac i koji imaju važeću dozvolu za gospodarenje otpada izdanu od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije od 31. ožujka 2016. godine.

Odlagalište otpada „Barutana“ ima ishođenu građevinsku dozvolu za sanaciju i  funkcioniranje odlagališta predviđeno je do otvaranja zajedničkog odlagališta za više jedinica lokalne samouprave.

U dogovoru s Fondom zaštite okoliša radi se izmjena dokumentacije odnosno Plan sanacije u II faze a sukladno novom državnom Planu za gospodarenju otpadom koji je donesen krajem 2016. godine.