Automatska meteorološka postaja u Jasenovcu

Općina Jasenovac i Državni  hidrometeorološki  zavod  Zagreb surađuju na projektu  „Projekt  modernizacije meteorološke motriteljske mreže u RH-METMONIC“ koji se financira iz strukturnih fondova, a obuhvaća modernizaciju postojećih ili postavljanje novih postaja.

Potpisan je Ugovor o  osiguravanju  uvjeta za postavljanje i redovan rad  automatske meteorološke postaje  u Jasenovcu u svrhu  kontinuiranog praćenja meteoroloških prilika i klimatoloških parametara na području Općine Jasenovac.

Postaja je predviđena i definirana Ugovorom o pravu služnost na dijelu nekretnine u vl. Općine k.č.1302 Brezajci .