PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama  daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama,  na jednak način i pod jednakim uvjetima  pravo na pristup informacijama.  Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti. Tijelo javne vlasti će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

 

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o komunalnom gospodarstvu

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

Zakon o zaštiti okoliša

 

OBVEZE TIJELA JAVNE VLASTI

Sva tijela javne vlasti prema Zakonu imaju određene obveze. One se odnose na slijedeće:

Proaktivna objava informacija
Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
Imenovanje službenika za informiranje
Vođenje službenog upisnika o zahtjevima za pristup informacijama
Dostavljanje godišnjeg izvješća Tijela javne vlasti dužna  objavljivati određene informacije i dostavljati određene dokumente u Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske.

Obveze tijela javne vlasti: objavljivati informacije

Tijela javne vlast obvezna su na internetskim stranicama objaviti na lako pretraživi način:

 • zakone i ostale propise koji se odnose na njihovo područje rada;
 • opće akte i odluke koje donose, kojima se utječe na interese korisnika, s razlozima za njihovo donošenje;
 • nacrte zakona i drugih propisa te općih akata koje donose, sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama;
 • godišnje planove, programe, strategije, upute, izvještaje o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti;
 • podatke o izvoru financiranja, proračunu i izvršenju proračuna;
 • informacije o dodijeljenim potporama, bespovratnim sredstvima ili donacijama uključujući popis korisnika i visinu iznosa;
 • informacije o svom unutarnjem ustrojstvu, s imenima čelnika tijela i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim podacima za kontakt;
 • zapisnike i zaključke sa službenih sjednica tijela javne vlasti i službene dokumente usvojene na tim sjednicama, te informacije o radu formalnih radnih tijela iz njihove nadležnosti;
 • informacije o postupcima javne nabave i dokumentaciji za nadmetanje te informacije o izvršavanju ugovora;
 • obavijesti o raspisanim natječajima te natječajnu dokumentaciju;
 • registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa;
 • obavijesti o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnoj uporabi informacija s podacima za kontakt službenika za informiranje;
 • visinu naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, prema kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama
 • najčešće tražene informacije;
 • ostale informacije (vijesti, priopćenja za javnost, podaci o drugim aktivnostima).

Nadalje, tijela javne vlasti su obvezna:

 • dostavljati određene dokumente u Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske
 • osigurati javnost rada
 • imenovati službenika za informiranje te dostaviti odluku o imenovanju službenika za informiranje u Registar službenika za informiranje i upoznati javnost sa službenim podacima o službeniku za informiranje
 • voditi Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama
 • rješavati zahtjeve za pristup informacijama i zahtjeve za dopunu/ispravak informacije u zakonskim rokovima, kao i zahtjeve za ponovnu porabu informacija
 • surađivati s neovisnim državnim tijelom za pristup informacijama te dostaviti izvješće o provedbi Zakona opravu na pristup informacijama za prethodnu godinu najkasnije do 31. siječnja (članak 60. Zakona).

 

Tijela javne vlasti nadležna za izradu nacrta zakona i podzakonskih akata dužna su radi informiranja javnosti na svojim internetskim stranicama objaviti uz godišnji plan normativnih aktivnosti i plan savjetovanja o nacrtima zakona i drugih propisa koji se odnose na njihovo područje rada.

Također su dužna objaviti na internetskoj stranici nacrt zakona i drugog propisa o kojem se provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti, u pravilu u trajanju od 30 dana, uz objavu razloga za donošenje i ciljeva koji se žele postići savjetovanjem.

Nakon provedenoga savjetovanja tijela javne vlasti dužna su o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti zainteresiranu javnost putem svoje internetske stranice na kojoj trebaju objaviti izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje dostavljaju Vladi Republike Hrvatske. Odredbe o savjetovanju se na odgovarajući način u postupku donošenja općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, kojima uređuju pitanja iz svog djelokruga, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na njihovu području, odnosno na području njihove djelatnosti (uređenje naselja i stanovanja, prostorno planiranje, komunalna djelatnost i druge javne službe, zaštita okoliša, i drugo).

Tijela javne vlasti su dužna osigurati javnost rada  na način da  javnost informirati o  dnevnom redu zasjedanja ili sjednica službenih tijela i vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad i  broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela javne vlasti pri čemu se mora voditi računa o redoslijedu prijavljivanja.  Tijela javne vlasti nisu dužna osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama  Zakona.

Tijela javne vlasti  su dužna odlukom odrediti  službenika za informiranje te izvijestiti Povjerenika za informiranje o odluci o određivanju službenika za informiranje u roku od mjesec dana od donošenja. U obvezi su voditi službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.  Također su dužna rješavati zahtjeve za pristup informacijama, zahtjeve za dopunu/ispravak informacije te zahtjeve za ponovnu uporabu informacija. Dužna su objavljivati uvjete za ponovnu uporabu informacija.

Tijela javne vlasti imaju obvezu suradnje s Povjerenikom za informacije te dostaviti izvješće o provedbi Zakona za prethodnu godinu najkasnije do 31. siječnja. Vezano za obvezu dostave izvješća o provedbi Zakona je člankom 60. stavkom 6. Zakona propisano da će Povjerenik izraditi obrazac izvješća iz stavka 2. navedenog članka i odrediti način dostave podataka. Povjerenica za informiranje odredila elektronički i način dostave izvješća.

Sve o pravu na pristup informacijama možete saznati na web stranici:

 

POVJERENIK ZA INFORMIRANJE RH

OVDJE MOŽETE SAZNATI SVE O 

OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br.25/13.)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija

Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, br.106/12.- pročišćeni tekst.)

Zakon o zaštiti tajnosti podataka(»Narodne novine«, br.1089/96.)

 

OBRASCI

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE

ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

ŽALBA PROTIV RJEŠENJA PONOVNA UPORABA INFORMACIJA

ŽALBA PROTIV RJESENJA PRISTUP INFORMACIJAMA

ŽALBA ŠUTNJA UPRAVE PONOVNA UPORABA INFORMACIJA

ŽALBA ŠUTNJA UPRAVE PRISTUP-INFORMACIJAMA 

 

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati :

 • na adresu Općine Jasenovac,
 • na broj fax-a : 044/672-005
 • elektroničkom poštom na : opcina_jasenovac@net.hr
 • ili donijeti osobno u Općinu Jasenovac, radnim danom od 07,30 -15,30 h

 

 

Službenik za informiranje

 Vesna Tomaz

Tel : 044/672-488

Fax : 044/672-005

e-mail : vesna_tomaz@net.hr

Dokumenti

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

0.83 mb

Godišnje izvješće 2019.

0.22 mb

Godišnje izvješće 2018.

0.22 mb

Godišnje izvješće 2017.

0.22 mb

Godišnje izvješće 2016.

0.22 mb

Godišnje izvješće 2015.

0.22 mb