Natječaj za zapošljavanje djelatnica za pružanje pomoći u kući kroz projekt “RUKE KOJE MOGU SVE”

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. UP.02.1.1.13.0328 „Ruke koje mogu sve“ i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zapošljavanje žena u projektu „Ruke koje mogu sve“ UP.02.1.1.13.0328, donesene 12. siječnja 2021. godine na 5. sjednici Upravnog odbora LAG-a „Zeleni trokut“, raspisuje se:

JAVNI NATJEČAJ
za zapošljavanje na određeno vrijeme
– Djelatnica za pružanje pomoći u kući kroz projekt „Ruke koje mogu sve“

Radno mjesto: Djelatnica za pružanje pomoći u kući kroz projekt „Ruke koje mogu sve“, (15 izvršiteljica), na određeno vrijeme, 12 mjeseci.
Mjesto rada: Općina Jasenovac (područje djelovanje LAG-a)

Opis poslova ;
pomoć u dostavi namirnica,
pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,
pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora / domova krajnjih korisnika,
pomoć pri oblačenju i svlačenju,
briga o higijeni,
pomoć u socijalnoj integraciji,
pomoć u posredovanju i ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
punoljetnost,
hrvatsko državljanstvo,
najviše završena srednja škola
vodi se u evidenciji nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici (primjerice, žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice

Obvezni probni rad je 2 (dva) mjeseca.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
zamolba
životopis
preslika osobne iskaznice
dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,
Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (izdana nakon datuma objave natječaja)
uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ili potvrdu liječnika opće prakse dostavlja izabrana kandidatkinja nakon obavijesti o izboru, a prije potpisivanja Ugovora o radu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja ne smatra se kandidatkinjom prijavljenom na natječaj i njena prijava neće biti razmatrana. Podnositeljice nepotpunih prijava neće biti pozvane na dopunu prijave.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Kandidatkinje koje zadovoljavaju formalne uvjete natječaja biti će obavještene o provjeri sposobnosti i razgovoru najmanje 3 dana prije održavanja iste.

Prijave na natječaj s podacima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta potrebno je dostaviti u roku od 22.02.2021. – 01.03.2021.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: LAG „Zeleni trokut“, Marije Terezije 27, 34551 Lipik s naznakom „Javni natječaj za zapošljavanje – Djelatnica za pružanje pomoći u kući kroz projekt „Ruke koje mogu sve“ – NE OTVARAJ“.

O rezultatima o odabiru kandidatkinje će biti obaviještene.