Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina

Općina

TERITORIJALNI POLOŽAJ:


Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2. Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2. Upravno, kulturno i prometno središte općine je Jasenovac, naselje smješteno na ušću rijeke Une u Savu. Općina Jasenovac se nalazi u 1. Skupini područja od posebne državne skrbi, pogranična je općina na raskrižju vodenog, cestovnog i željezničkog prometa. Gotovo cijelo područje općine nalazi se u Parku prirode Lonjsko polje sa bogatom kulturnom, prirodnom i povijesnom baštinom.  

 

STANOVNIŠTVO:


U Sisačko-moslavačkoj županiji najveća je depopulacija stanovništva na području općine Jasenovac u odnosu na 1991. godinu (cca 30%). Po popisu stanovništva 1991.godine na području sadašnje općine Jasenovac živjelo je 3599 stanovnika, a 2004. godine 2500 stanovnika.  

 

GEOPROMETNI POLOŽAJ:


Naselje Jasenovac udaljeno je samo 8 km od čvorišta Novska na X paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana- Bregana- Zagreb- Lipovac.  

 

GRB I ZASTAVA:


Grb je opisan po pravilima heraldike i prikazan na posebnom dokumentu. Grb ima oblik poluokruglog štita s poljem crvene boje na kojem se nalaze osnovni motiv grančica jasena bijele odnosno srebrne boje sa pet listova. Zastava je modre boje u čijem gornjem kutu se nalazi grb Jasenovca, omjer širine i dužine zastave je 1:2.