Održana 25. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac

U vijećnici Općine Jasenovac dana 19. ožujka 2021. godine s početkom u 19,00 sati održana je 25. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac.

Sjednici su bili nazočni svih 11 vijećnika, i to: Željko Đurić, predsjednik Općinskog vijeća, Dubravko Bradašić i Ana Reiniger Vidaković, potpredsjednici Općinskog vijeća; Zdravko Bielić, Marko Kozić, Dalibor Šimičić, Ilija Braičić, Milinko Pavković, Ivan Marenić, Zdravko Mujagić i Ivan Vidaković.

Osim vijećnika sjednici su bili nazočni Općinska načelnica Marija Mačković, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jasenovac Vesna Tomaz; referent za računovodstvo i financije Biljana Dragić, Danijel Kušan; komunalni redar i referent za društvene djelatnosti i zapisničar Radmila Šimičić; Sjednicom predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Općine Jasenovac Željko Đurić. Prije prelaska na dnevni red koji su vijećnici primili uz saziv dan je na usvajanje Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća. Primjedbi na zapisnik nije bilo. Nakon jednoglasno usvojenog zapisnika sa 24. sjednice, prešlo se na Dnevni red 25. sjednice Općinskog vijeća koji je također jednoglasno usvojen, i glasi: Vijećniko pitanje postavio je vijećnik Ivan Marenić. Pitanje se odnosilo na bankine u naselju Košutarici. Na pitanje odgovorila općinska načelnica Marija Mačković. Nakon vijećničkih pitanja prešlo se na točke dnevnog reda:

dnevni red 23

 

Uvodno obrazloženje vezano uz donošenje novog Statuta podnijela je načelnica općine Marija Mačković koja je nazočne upoznala sa prijedlogom Statuta koji je Općina Jasenovac dužna uskladiti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojim izvršena je djelomična reforma lokalne i područne (regionalne) samouprave.

20210319 190417 768x576

Izmjene i dopune su izvršene u nekoliko temeljnih i najvažnijih skupina. Prva skupina izmjena tiče se uređenja političkih funkcija koja se odnosi na ukidanje položaja zamjenika izvršnog tijela jedinica lokalne samouprave i smanjenje broja članova predstavničkog tijela. Druga skupina izmjena tiče se reguliranja nekih od instrumenata sudjelovanja građana u odlučivanju, posebno referenduma, mjesnih zborova građana i omogućavanja podnošenja prijedloga i peticija. Treća skupina izmjena tiče se otvaranja mogućnosti za korištenje informatičko – komunikacijske tehnologije u radu Općine Jasenovac, a četvrta i peta skupina izmjena tiče se povećanja transparentnosti cjelokupnog sustava lokalne i regionalne samouprave, a naročito transparentnosti Proračuna, kao i situacija povezanih s neizglasavanjem Proračuna i situacija povezanih s Proračunom. Sve pobrojane izmjene ugrađene su u nacrt prijedloga Statuta Jasenovac i nakon detaljnog obrazloženja načelnice prijedlog Statuta jednoglasno je usvojen. 

20210319 190430 768x576

Nakon toga Općinska načelnica podnijela je detaljno obrazloženje vezano uz Izvještaj o Godišnjem obračunu Proračuna Općine Jasenovac za 2020. godinu zajedno sa Izvršenjem Plana razvojnih programa. U obrazloženju je navedeno kako se radi o najvećem izvršenju Proračuna Općine Jasenovac posljednjih godina i iznosi 16.649.158,74 kunu koje je Općinsko vijeće jednoglasno usvojilo. Također jednoglasno su usvojena Izvješća za 2020. godinu o Izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture, Program održavanja komunalne infrastrukture, Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi, sportu, kulturi za 2020. godinu, Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, te Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020.godinu, Izvješće o izvršenju programa utroška sredstava šumskog doprinosa i spomeničke rente i Izvješće o izvršenju Programa razvoja civilnog društva Općine Jasenovac za 2020. godinu.

Izvješće o gospodarenju otpadom na području općine Jasenovac za 2020. godinu podnijela je općinska načelnica, a Općinsko vijeće jednoglasno je usvojilo podneseno Izvješće. Nakon obrazloženja jednoglasno je usvojena i Odluka o raspodijeli rezultata poslovanja za 2020. godinu, kao i Odluka o davanju suglasnosti JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o. za realizaciju Ugovora o sufinanciranju programa smanjenja gubitaka na vodoopskrbnim sustavima u Republici Hrvatskoj - Jasenovac s HRVATSKIM VODAMA.

20210319 190448 768x576

JKP „JASENOVAČKA VODA“ d.o.o. provela je postupak javne nabave vezano uz smanjenje gubitaka na vodoopskbnom sustavu naselja Jasenovac i Uštica. Javna nabava provedena je putem Elektroničkog oglasnika javne nabave i sklopila je Okvirni Sporazum na tri (3 godine) sa najpovoljnijim ponuđačem Le-grad d.o.o. Graberje Ivaničko u ukupnom iznosu od 10.738.152,50 kn bez PDV-a. Od toga 90 % sufinancirati će Hrvatske vode, a 10 % Općina Jasenovac. Općinsko vijeće Općine Jasenovac jednoglasno je usvojilo i Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Jasenovac za 2020. godinu i Godišnji Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Jasenovac za 2021. godinu sa trogodišnjim financijskim planom. Time je iscrpljen dnevni red i predsjednik Općinskog vijeća Željko Đurić zaključio je rad sjednice u 20,24 sati.

20210319 190438 768x576