Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina Jasenovac
Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2.
Geografski položaj
Naselje Jasenovac udaljeno je samo 8 km od čvorišta Novska na X paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana- Bregana- Zagreb- Lipovac.

IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA „JASENOVAC“

Općina Jasenovac po Zakonu o održivom gospodarenju u obvezi je osigurati funkcioniranje jednog reciklažnog dvorišta. Još 2014. godine Općina Jasenovac kandidirala se na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji nam je 100-% tnom iznosu financirao izradu projektne dokumentacije temeljem koje je ishođena pravomoćna Građevinska dozvola 30. lipnja 2015. godine.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisalo je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. -2020. Godine i Općina Jasenovac na isti poziv prijavila je projekt Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u Poljoprivredno industrijskoj zoni u Jasenovcu.

Potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. -2020. godine – Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava : KK. 06.3.1.03.0011 za Izgradnju reciklažnog dvorišta Jasenovac između PT razine 1 (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - 5. listopada 2017.), PT razine 2 (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – 20.09.2017.) i Općine Jasenovac – 25.09.2017. godine).

Općini Jasenovac odobren je projekt, a ukupna maximalna vrijednost projekta iznosi: 2.244.109,50 kn
Ukupni prihvatljivi troškovi određuju se max. 2.026.627,00 kn, a dodjeljuju se bespovratna sredstva u iznosu od 1.722.632,95 kn.

Provedba projekta financira se iz Kohezijskog fonda EU dodjelom bespovratnih sredstava u maximalnom iznosu od 85%, a ostalih 15 % vlastitog udjela Općina Jasenovac je osigurala preko Fonda za sufinanciranje i provedbu projekata na lokalnoj razini unutar Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 243.195,24 kn

Općina Jasenovac, 44 324 Jasenovac, Trg kralja Petra Svačića 19, OIB: 42512118827, kao javni naručitelj provela je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti koji je objavljen dana 21. 11. 2017 godine u EOJN broj objave: 2017/S 0F2-0024178

Predmet nabave: IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U JASENOVCU podijeljen je na grupe:
Grupa A- izvođenje radova izgradnje reciklažnog dvorišta
Grupa B- opremanje reciklažnog dvorišta

Procijenjena vrijednost nabave: 1.583.939,00 (bez PDV-a)
Procijenjena vrijednost nabave po grupama iznosi:
Za A grupu- izvođenje radova izgradnje reciklažnog dvorišta: 1.208.989,00 kn (bez PDV-a)
Za B grupu- opremanje reciklažnog dvorišta: 374.950,00 kn (bez PDV-a)

Naziv i sjedišta svih gospodarskih subjekata, prema redoslijedu zaprimanja ponuda:

  1. PROMET GRAĐENJE d.o.o., Industrijska 28, 34 000 Požega;
  2. KAPITEL d.o.o., Trg Vladimira Nazora 15, 10 310 Ivanić Grad ;
  3. Zajednica ponuditelja: MIPEK d.o.o., Industrijska cesta 14, 10 314 KRIŽ i ELEKROCENTER PETEK d.o.o., Etanska cesta 8, Ivanić Grad

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi za
Grupu A – Izvođenje radova izgradnje reciklažnog dvorišta ponuditelja PROMET GRAĐENJE d.o.o. d.o.o., OIB: 37123159229, Industrijska 28, Požega s cijenom ponude 1.092.363,29 kn bez PDV-a, odnosno 1.365.454,11 kn s PDV-om.

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi za Grupu B – Opremanje reciklažnog dvorišta zajednice ponuditelja MIPEK d.o.o. Industrijska cesta 14, 10 314 Križ, OIB 07285361673 i ELEKTROCENTARPETEK d.o.o., Etanska cesta 8, 10 310 Ivanić Grad, OIB 17491977848 s cijenom ponude 421.217,68 kn bez PDV-a, odnosno 526.522,10 kn s PDV-om.

Nakon isteka roka mirovanja na Odluku o izboru najpovoljnijih ponuditelja, dana 15.02.2018. potpisani su Ugovori o nabavi za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta.

Dana 21. 02. 2018. Potpisan je Ugovor za pružanje usluge stručnog nadzora, koordinatora II zaštite na radu i projektantskog nadzora na projektu izgradnje reciklažnog dvorišta Jasenovac.

Sklopljena su i dva Ugovora za tehničku pomoć sa tvrtkom PanGeo projekt d.o.o. iz Zagreba i Ugovor za provedbu informativno – obrazovnih aktivnosti sa tvrtkom Maxicon d.o.o. iz Zagreba.

Paralelno sa radovima kreću i aktivnosti vezane uz promidžbu projekta, tiskani su letci i plakati, koji će se podijeliti svim domaćinstvima na području općine Jasenovac.

Svrha ovog projekta je izgradnja reciklažnog dvorišta „Jasenovac“ u općini Jasenovac te doprinos povećanju stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada koje se odlaže na odlagalište. Izgradnjom reciklažnog dvorišta potaknuti će se i povećati odvajanje, te prikupljanje problematičnog otpada iz kućanstava, električnog i elektroničkog otpada, glomaznog otpada te posebnih kategorija otpada i time osigurati njegovu odgovarajuću oporabu i zbrinjavanje.

Po završetku projekta Reciklažnim dvorištem upravljati će Komunalni servisi Jasenovac d.o.o., a predviđa se rad u jednoj smjeni, kao i raspodjela jednog zaposlenika iz postojećeg kadra kojima raspolažu Komunalni servisi Jasenovac d.o.o.