Službene internet stranice Općine Jasenovac

10. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac

  U vijećnici Općine Jasenovac dana 30. ožujka 2015. godine s početkom u 19,00 sati održana je 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac.   Sjednici su bili nazočni: Predsjednik Općinskog vijeća Zoran Prpić i njegovi zamjenici Dubravko Bradašić i Eva Đurić, te vijećnici: Milinko Pavković, Josip Drnić, Ilija Braičić, Dalibor Šimičić, Ivan Marenić, Ankica Kozić, Zdravko Mujagić i Nada Đilas. Osim vijećnika sjednici su bili nazočni: Marija Mačković, načelnica Općine Jasenovac; Damir Vidaković, zamjenik općinske načelnice; Nikolina Srnčević, predsjednica Savjeta mladih Općine Jasenovac i njezina zamjenica Nikolina Balić, Ivica Šaka, predstavnik poljoprivrednika, Vesna Tomaz, pročelnica; Biljana Dragić, voditelj računovodstva; Radmila Šimičić, zapisničar. Sjednicom predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Općine Jasenovac Zoran Prpić. Prije prelaska na dnevni red koji su vijećnici primili uz saziv predsjednik je dao na usvajanje Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća, koji je jednoglasno usvojen, te se prešlo na predloženi   D N E V N I  R E D   1. Vijećnička pitanja, 2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o Izvršenju Proračuna Općine Jasenovac za period siječanj- prosinac 2014. godine, izvršenjem Plana razvojnih programa Općine Jasenovac 2014. godinu, i obrazloženjem, 3. Prijedlog Odluke o raspodjeli viška i pokriću manjka prihoda iz 2014. godinu, 4. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2014. godinu, 5. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2014.godinu, 6. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Jasenovac za 2014. godinu, 7. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu, 8. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture koji se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2014. godinu, 9. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2014. godinu, 10. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu, 11. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2014. godinu, 12. Prijedlog Izvješća o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu, 13. Prijedlog Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom općine Jasenovac za 2014.godinu, 14. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jasenovac za 2015. godinu sa I. Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa Općine Jasenovac 2015.-2017. godina, i I. Izmjenama i dopunama Projekcije Proračuna Općine Jasenovac 2015. – 2017. godina, 15. Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukturu za 2015. godinu, 16. Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Jasenovac za 2015. godinu, 17. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa utroška šumskog doprinosa za 2015. godinu, 18. Prijedlog Odluke o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Jasenovac, 19. Prijedlog Odlluke o osnivanju i imenovanju članova Odbora za poljoprivredu, 20. Prijedlog Odluke o otpisu dijela zakupnine za zakup poljoprivrednog zemljišta, naknade za dugogodišnji zakup i koncesiju za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine Jasenovac, 21. Prijedlog Provedbenog plana unaprijeđenja zaštite od požara za područje općine Jasenovac za 2015. godinu. Dnevni red jednoglasno usvojen sa 11 glasova „ZA”.   Vijećnika pitanja postavili su vijećnici Ankica Kozić, Milinko Pavković, Nada Đilas i Ilija Braičić. Pitanja su se odnosila na: katastrofalno stanje županijske ceste Drenov Bok- Krapje- Puska- Trebež, pitanje pasa lutalica u Puskoj, nasipavanja prilaza groblju u Puskoj, nasipanju poljskih puteva, riješavanje pitanja azbestnog krovišta Područne škole u Puskoj, pitanje prehrane učenika u Osnovnoj školi vezano uz emisiju kojom je predočeno kao da su školska djeca u školi gladna, pitanja oko Pravilnika kojim bi se reguliralo korištenje pučkih i vatrogasnih domova, pitanje mjesnih odbora, te o cijeniku komunalnih usluga vezano uz pogrebne usluge. Na pitanja odgovarala općinska načelnica Marija Mačković. Nakon vijećničkih pitanja prešlo se na točke dnevnog reda, Nakon uvodnog obrazloženja Općinske načelnice jednoglasno sa 11 glasova „ZA” usvojen je Izvještaj o Godišnjem obračunu Proračuna Općine Jasenovac za 2014. godinu zajedno sa Izvršenjem Plana razvojnih programa , te Prijedlog Odluke o raspodijeli viška i pokriću manjka prihoda za 2014. godinu. Jednoglasno su prihvaćena Izvješčća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skbi, sportu, kulturi za 2014. godinu. Također jednoglasno su usvojena Izvješća za 2014. godinu o Izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Program održavanja komunalne infrastrukture koji se financira iz sredstava komunalne naknade, Program utroška sredstava šumskog doprinosa, Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, te Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. Vezano uz usvojeni Plan gospodarenja otpadom usvojeno je Izvješće o provedbi istog za 2014. godinu. Jednoglasno su usvojene I. Izmjene i dopune Prporačuna Općine Jasenovac za 2015. godinu i Izmjene Plana razvojnih projekata za razdoblje 2015-2017., te Prijedlog I. Izmjena i dopuna svih programa vezanih uz izmjenjeni proračun ( socijalna skrb, kultura, sport, komunalna infrastruktura). Donesena je i Odluka o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Jasenovac. Osnovan je i imenovan Odbor za poljoprivredu Općine Jasenovac. Općinsko vijeće Općine Jasenovac donijelo je i Odluku o otpisu dijela zakupnine za zakup pljoprivrednog zemljišta, naknade za dugogodišnji zakup i koncesije za poljoprivredno zemljište u vlasništvu u RH u dijelu prihoda koji pripada Općini Jasenovac u iznosu od 50 % i to za subjekte koji u prijavili štetu, a imaju prebivalište ili sjedište na području općine pod uvjetom da su podmirili obveze za prethodno razdoblje. Poslijednja točka vezana Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje općine Jasenovac za 2015. godinu također je jednoglasno usvojena. Predsjednik Općinskog vijeća zahvalio je nazočnim vijećnicima i svim nazoćnim na sjednici i zaključio rad sjednice u 21,05 sati.