Službene internet stranice Općine Jasenovac

11. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac

U vijećnici Općine Jasenovac dana 29. lipnja 2015. godine s početkom u 20,00 sati održana je 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac.   Sjednici su bili nazočni: predsjednik Općinskog vijeća Zoran Prpić i njegov zamjenik Dubravko Bradašić, te vijećnici: Milinko Pavković, Josip Drnić, Ilija Braičić, Dalibor Šimičić, Ivan Marenić, Ankica Kozić, Zdravko Mujagić i Nada Đilas. Zamjenica predsjednika Općinskog vijeća Eva Đurić je opravdano izostala. Osim vijećnika sjednici su bili nazočni: Marija Mačković, načelnica Općine Jasenovac; Damir Vidaković, zamjenik općinske načelnice; Nikolina Srnčević, predsjednica Savjeta mladih Općine Jasenovac, Vesna Tomaz, pročelnica; Radmila Šimičić, zapisničar, direktor Komunalnih servisa Jasenovac d.o.o. Darko Jugović, direktor JKP Jasenovačkih voda d.o.o. Mario Posavac i privremeni ravnatelj Centra za pomoć i njegu Jasenovac Tanja Šimičić. Sjednicom je predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Općine Jasenovac Zoran Prpić. Prije prelaska na dnevni red koji su vijećnici primili uz saziv, predsjednik je dao na usvajanje zapisnik s 10. sjednice Općinskog vijeća, koji je jednoglasno usvojen, te se prešlo na predloženi   D N E V N I  R E D   1. Vijećnička pitanja, 2. Prijedlog Odluke o prijenosu vlasništva komunalnih vodnih građevina, 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o. za 2014. godinu, 4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju društva KOMUNALNI SERVISI JASENOVAC d.o.o. za 2014. godinu, 5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Narodne knjižnice i čitaonice Jasenovac za 2014. godinu, 6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Centra za pomoć i njegu Jasenovac za 2014. godinu, 7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Jasenovac za razdoblje srpanj – prosinac 2014. godine, 8. Prijedlog Zaključka o usvajanju V. Izmjena i dopuna Odluke Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje općine jasenovac za 2015. Godinu sa Zaključkom, 9. Prijedlog Odluke o korištenju Društvenog doma u Tancu. Dnevni red je jednoglasno usvojen.   Vijećnička pitanja postavili su vijećnica Ankica Kozić i vijećnik Zdravko Mujagić, a koja su se odnosila na: cijenu pogrebnih usluga i novog obračuna cijene odvoza komunalnog otpada. Na postavljena pitanja je odgovorio direktor Komunalnih servisa Jasenovac d.o.o. Darko Jugović. Određivanje cijena pogrebnih usluga uređeno je Pravilnikom o naplati pogrebnih usluga u kojem su postavljeni uvjeti naplate za sve ukope na području općine Jasenovac, uvođenje novog načina naplate odvoza otpada je uvedena u skladu s Zakonom o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13. Nakon vijećničkih pitanja slijedile su na ostale točke dnevnog reda koje su jednoglasno usvojene s 10 glasova. Predsjednik Općinskog vijeća zahvalio je nazočnim vijećnicima i svim nazočnim na sjednici i zaključio rad sjednice u 20,35 sati.