Službene internet stranice Općine Jasenovac

Održana 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac

Sjednici je bilo nazočni 10 vijećnika, i to:  predsjednik Općinskog vijeća Dubravko Bradašić, podpredsjednici Općinskog vijeća Željko Đurić i Ana Reiniger Vidaković i vijećnici Zdravko Bielić, Marko Kozić, Dalibor Šimičić, Ilija Braičić, Ivan Marenić, Zdravko Mujagić i Ivan Vidaković   Osim vijećnika sjednici su bili nazočni Općinska načelnica Marija Mačković i njezin zamjenik Silvije Balić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jasenovac Vesna Tomaz; voditelj računovodstva Biljana Dragić, komunalni redar Danijel Kušan  i zapisničar Radmila Šimičić.   Sjednicom predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Općine Jasenovac Dubravko Bradašić. Prije prelaska na dnevni red, vijećnici su usvojili Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća. Nakon jednoglasno usvojenog zapisnika sa  12. sjednice, prešlo se na Dnevni red 13. sjednice Općinskog vijeća koji je također jednoglasno usvojen, i glasi:  

  DNEVNI RED SJEDNICE    

  Vijećnika pitanja postavili su vijećnici Ana Reiniger Vidaković i Željko Đurić. Pitanja su se odnosila na: Pitanje vezano uz Dječji vrtić u Jasenovcu, u kojoj je fazi realizacija istog i  pitanje što je sa izgradnjom objekata za zaštitu obrane od poplava? Do kuda se stiglo sa projektima, kada će okvirno započeti radovi i kojom dinamikom se planira izvođenje? Na pitanja odgovarala Općinska načelnica Marija Mačković. Nakon vijećničkih pitanja prešlo se na točke dnevnog reda, Nakon uvodnog obrazloženja Općinske načelnice jednoglasno sa 10 glasova „ZA” usvojen je Izvještaj o Godišnjem obračunu Proračuna Općine Jasenovac za 2018. godinu zajedno sa Izvršenjem Plana razvojnih programa. U obrazloženju je navedeno kako se radi o najvećem izvršenju Proračuna Općine Jasenovac  poslijednjih godina i iznosi 12.372.727,46 kn. Nakon obrazloženja jednoglasno je usvojena i Odluka o raspodijeli rezultata poslovanja  za 2018. godinu. Također jednoglasno  su usvojena Izvješća za 2018. godinu  o Izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,  Program održavanja komunalne infrastrukture koji se financira iz sredstava komunalne naknade,  Izvješčća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skbi, sportu, kulturi za 2018. godinu,  Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, te Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih  od naknade  za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018.godinu,  Izvješće o izvršenju programa šumskog doprinosa i spomeničke rente i Izvješće o izvršenju Programa razvoja civilnog društva Općine Jaseenovac za 2018. godinu.     Usvojeno je Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Jasenovac za 2018. godinu. Jednoglasno su usvojene I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Jasenovac za 2019. godinu. Uvodno obrazloženje podnijela načelnica Marija Mačković u kojem je navela da je do bitnog povećanje došlo je jer smo za Mjeru 07. „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ dobili Odluku o rezultatima administrativne kontrole zahtjeva za potporu Rekonstrukcije Vatrogasnog doma i kulturnog centra u Jasenovcu na iznos 5.014.050,00 kn, također kandidirali smo se za sredstva programa održivog razvoja lokalne zajednice za sanaciju sustava oborinske i fekalne odvodnje u iznosu od 514.715,00 kn i sanaciju Društvenog doma u Uštici u iznosu od 285.000,00 kn. Na Ministarstvo graditeljstva kandidirani su projekti u visini 260.000,00 kn za nabavku vozila za prikupljanje komunalnog otpada i  kandidiran je projekt za poboljšanje javne rasvjete Jasenovca u iznosu od 300.000,00 kn. Također odobren je projekt Dovršetka komunalne i prometne infrastrukture na Poljoprivredno-industrijskoj zoni u iznosu od oko 2.800.000,00  kn koji je još 2017. kandidiran na Ministarstvo gospodarstva i poduzetništva. Također neke stavke kao uređenje zidanice u Krapju 133, smanjene su za 1.000.000,00 kn  jer projekt nije prošao na EU fondovima.     Nakon rebalansa Proračuna jednoglasno su usvojeni i prijedlozi svih  I. Izmjena i dopuna  programa vezanih uz izmjenjeni proračun ( socijalna skrb, kultura, sport, komunalna infrastruktura, šumski doprinos...) sve prema dnevnom redu. Općinsko vijeće Općine Jasenovac zbog kandidiranja na LAG Zeleni trokut  jednoglasno je usvojilo Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt: „Izgradnja mrtvačnice u naselju Tanac“, a također usvojena je Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene Općine Jasenovac. Time je iscrpljen dnevni red  i predsjednik Općinskog vijeća Dubravko Bradašić zaključio je rad sjednice u 19,45 sati.