Službene internet stranice Općine Jasenovac

Održana 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac

Sjednici je bilo nazočno  9 od ukupno 11 vijećnika. Izostanak opravdao vijećnik Zdravko Mujagić. Osim vijećnika sjednici su bili nazočni Općinska načelnica Marija Mačković pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jasenovac Vesna Tomaz; voditelj računovodstva Biljana Dragić,  i zapisničar Radmila Šimičić. Sjednicom predsjeda predsjednik  Općinskog vijeća Općine Jasenovac Dubravko Bradašić. Prije prelaska na dnevni red, vijećnici su usvojili Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća. Nakon jednoglasno usvojenog zapisnika sa  13. sjednice, prešlo se na Dnevni red 14. sjednice Općinskog vijeća za koji je Općinska načelnica Marija Mačković predložila dopunu dnevnog reda s točkom “Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jasenovac za 2019. godinu i to da se iza toče 5. dodaje točka 6. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jasenovac za 2019. godinu , točka 6. Postaje točka 7. zaključno točka  14. postaje točka 15. Vijećnik Ivan Vidaković predložio je da se s dnevnog reda “skine” točka “ Upoznavanje s inicijativom za imenovanjem ulice Romskih žrtava u Uštici saborskog zastupnika Velja Kajtazija. Vijećni nisu usvojili navedeni prijedlog vijećnika Ivana Vidaković. Dnevni red sa usvojenom  predloženom Izmjenom i dopunom jednoglasno usvojen i glasi: Vijećnika pitanja postavili su vijećnici Ilija Braičić i Ivan Vidaković . Pitanja su se odnosila na: Pitanje vezaano uz ponovljeno tretiranje protiv komaraca, te uzimanje i naplata vode sa hidranata. Na pitanja odgovarala Općinska načelnica Marija Mačković. Nakon vijećničkih pitanja prešlo se na točke dnevnog reda, Predsjednik Općinskog vijeća Dubravko Bradašić podnio je dana 18. lipnja 2019. godine pisanu ostavku na dužnost predsjednika Općinskog vijeća Općine Jasenovac temeljem Koaliacijskog sporazuma HDZ-a i HSP-a. Općinsko vijeće Općine Jasenovac sukladno članku 91. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi konstatira da dužnost predsjednika prestaje  danom kada predstavničko tijelo utvrdi činjenicu podnošenja ostavke na dužnost. Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Dubravko Bradašić nakon ostavke daje prijedlog Odluke o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na dužnost predsjednika  na usvajanje  Općinskom  vijeću. Općinsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku  o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na mjesto predsjednika Općinskog vijeća. Sukladno Poslovniku Općinskog vijeća sjednicu je dalje nastavila voditi potpredsjednica Ana Reiniger Vidaković, koja je utvrdila da je Potpredsjednik Općinskog vijeća Željko Đurić dana 18. lipnja 2019. godine  podnio je pisanu ostavku na dužnost potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Jasenovac temeljem Koalicijskog sporazuma HDZ-a i HSP-a. Općinsko vijeće Općine Jasenovac sukladno članku 91. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi konstatira da dužnost potpredsjednika prestaje danom kada predstavničko tijelo utvrdi činjenicu podnošenja ostavke na dužnost. Općinsko vijeće jednoglasno je usvojilo Odluke o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na dužnost potpredsjednika. Nakon podnošenja ostavki Potpredsjednica Ana Reiniger Vidaković  pozivala je predsjednika Povjerenstva za izbor i imenovanje da pročitaju svoj prijedlog kojim se za predsjednika Općinskog vijeća predlaže gosp. Željko Đurić. Općinsko vijeće jednoglasno je usvojilo prijedlog kojim je Željko Đurić izabran za predsjednika Općinskog vijeća. Novoizabrani predsjednik Željko Đurić nastavio je voditi sjednicu Općinskog vijeća i prešao  na slijedeću točku dnevnog reda kojom se predlaže izbor potpredsjednika Općinskog vijeća. Povjerenstov za izbor i imenovanje predložilo je Dubravka Bradašića za potpredsjednika što je Općinsko vijeće jednoglasno i usvojilo. Dosadašnji predsjednik Općinskog vijeća  Dubravko Bradašić zahvalio je vijećnicima, općinskoj  upravi , te svim nazočnima na sjednici na suradnji, te će kao potpredsjednik i dalje raditi  zajedno sa svima na svemu što vodi ka napretku i boljitku Općine Jasenovac. Čestitao je novom predsjedniku vijeća Željku Đuriću koji je također izrazio spremnost na suradnju. Svima njima obratila se i općinska načelnica u ime općinske uprave i u svoje ime te zahvalila dosadašnjem predsjedniku i čestitala novom predsjedniku Općinskog vijeća. Uvodno obrazloženje o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Jasenovac za 2019. godinu podnijela  je načelnica Marija Mačković ujedno i predlagateljica. U obrazloženju je istaknula da je Proračun planiran za 2019. godinu  u iznosu 30.574.243,00 kn, a po prijedlogu II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jasenovac iskazano je smanjenje u iznosu 439.387,00 kuna. Također Izmjene i dopune su nužne zbog nekoliko projekata koji su odobreni npr. Javni radovi, te zbog novih natječaja kojima su Općini odobrena određena sredstva u nekim programima u manjem, a u nekom u većim iznosima od planiranih sredstava. Po ovim izmjenama i dopunama Proračun Općine Jasenovac iznosi 30.134.856,00 kuna. Nakon obrazloženja načelnice  predsjednik Odbora za proračun i financije Željko Đurić podnio je  izvješće ispred  Odbora koji je donesao Zaključak kojim se predlaže Općinskom vijeću da se II. Izmjene i dopune Proračuna usvoje. Jednoglasno su usvojene II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Jasenovac za 2019. godinu. Nakon Izmjena i dopuna Proračuna jednoglasno je usvojena i Statutarna Odluka o izmjenana i dopunama Statuta Općine Jasenovac koju je obrazložila načelnica Marija Mačković. Općinsko vijeće Općine Jasenovac zbog kandidiranja na LAG Zeleni trokut  jednoglasno je usvojilo Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt: „Izgradnja mrtvačnice u naselju Tanac“, a također usvojena je Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene Općine Jasenovac. Također jednoglasno je usvojen i  Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine kao i Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za  sustav civilne zaštite  Općine Jasenovac. Time je iscrpljen dnevni red  i predsjednik Općinskog vijeća Željko Đurić zaključio je rad sjednice u 20,45 sati.