Službene internet stranice Općine Jasenovac

Održana 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac

Sjednici je bilo nazočni 10 vijećnika, i to:  predsjednik Općinskog vijeća Željko Đurić, podpredsjednici Općinskog vijeća Dubravko Bradašić i Ana Reiniger Vidaković i vijećnici Milinko Pavković, Marko Kozić, Dalibor Šimičić, Ilija Braičić, Ivan Marenić, Zdravko Mujagić i Ivan Vidaković Osim vijećnika sjednici su bili nazočni Općinska načelnica Marija Mačković, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jasenovac Vesna Tomaz; voditelj računovodstva Biljana Dragić  i zapisničar Radmila Šimičić. Sjednicom predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Općine Jasenovac Željko Đurić. Prije prelaska na dnevni red, vijećnici su usvojili Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća. Nakon jednoglasno usvojenog zapisnika sa  14. sjednice, prešlo se na Dnevni red 15. sjednice Općinskog vijeća. Predsjednik Općinskog vijeća prije nego je dao na usvajanje  dnevni red koji su vijećnici primili uz saziv pitao je imali tko primjedbe ili dopune dnevnog reda sjednice. Dopunu i izmjenu  dnevnog reda predložila je Općinska načelnica Marija Mačković. Ista je predlložila da se na dnevni red 15. sjednice uvrsti točka: Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Jasenovac za 2019. godinu. Ujedno je predložila da se prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Jasenovac uvrsti  iza točke 9. pod točku 10., tako da je dosadašnja točka 10., postala točka 11.,točka 11. točka 12. i tako redom završno sa točkom 16. Predsjednik Općinskog vijeća  predložio je dnevni red sa prijedlogom nadopune i izmjene  dnevnog reda   na usvajanje. Općinski vijećnici jednoglasno sa 10 glasova “ZA” usvojili su dnevni red 15. sjednice. Vijećnika pitanja postavili su vijećnici Ivan Marenić, Ivan Vidaković i Marko Kozić. Pitanja su se odnosila na: Rad poštanskog ureda u Jasenovcu, probleme sa nekvalitetnim snabdjevanjem elekrtičnom energijom naselja općine Jasenovac, te mogućnost asfaltiranja nerazvrstane ceste u naselju Uštica. Na pitanja odgovarala Općinska načelnica Marija Mačković. Nakon vijećničkih pitanja prešlo se na točke dnevnog reda. Nakon rebalansa Proračuna sa prošle sjednice Općinskog vijeća jednoglasno sa 10 glasova „ZA” su usvojeni prijedlozi svih  II. Izmjena i dopuna  programa vezanih uz izmjenjeni proračun ( socijalna skrb, kultura, sport, komunalna infrastruktura, šumski doprinos...) sve prema dnevnom redu. Odluka o izmejni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Jasenovac za 2019. godinu usvojena jednoglasno sa 10 glasova „ZA”. Jednoglasno sa 10 glasova „ZA” usvojena je Odluka o kreditnom zaduženju Općine Jasenovac za infrastrukturni projekt, projekt sufinanciran iz Mjere Ruralnog razvoja: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste , produžetak ulice Vladimira Nazora do spoja sa D-47 u Jasenovcu, Mjera 7.2. Isto je nužno kako bi se do isplate sredstava od  strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ispunile ugovorne obveze. Da bi se realiziralo kreditno zaduženje potrebno je ishoditi mišljenje Ministarstva financija sukladno Zakonu o proračunu i Pravilniku. Kreditno zaduženje: iznos  3.300.000,00 kn. Najpovoljnija ponuda je ponuda PBZ,  fiksna kamatna stopa 1,45 % na rok od 2 godine s mogućnosti ranije otplate, bez počeka. Zaduženje i kamate teku  isplatom situacije prema izvoditelju radova od strane banke. Jednoglasno sa 10 glasova „Za” donesena je Odluka o komunalnom redu za područje Općine Jasenovac. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Jasenovac, također je usvojena jednoglasno sa 10 glasova „Za”. Jednoglasno je usvojeno i polugodišnje  Izvješće o radu načelnice Općine Jasenovac. Pri kraju sjednice općinska načelnica je upoznala općinske vijećnike vezano uz potrebe proširenje groblja u naselju Jasenovac kao i na mogućnosti riješavanja pristupa prema grobljima u Jasenovcu. Time je iscrpljen dnevni red  i predsjednik Općinskog vijeća Željko Đurić zaključio je rad sjednice u 21,35 sati.