Službene internet stranice Općine Jasenovac

Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Jasenovac i Uštica

JKP „Jasenovačka voda“ d.o.o. Jasenovac u Oglasniku javne nabave 2. Kolovoza 2019. godine objavila je  dokumentaciju za nadmetanje  za zainteresirane izvođače radova za navedenu investiciju i to nakon završenog postupka Savjetovanja za zainteresiranom javnošću. Procijenjena vrijednost radova je  11.500.000,00 kn bez PDV-a. Javno otvaranje pristiglih ponuda je 6. rujna 2019.u 11,00 sati. Nakon provedenog postupka  sklopit će se  Okvirni sporazum sa jednim gospodarskim subjektom na rok od tri godine. Radove financiraju u iznosu od 90 % Hrvatske vode, a Općina Jasenovac sa 10 %.