Službene internet stranice Općine Jasenovac

Održana 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac

Sjednici je bilo nazočni 11 vijećnika, i to:  predsjednik Općinskog vijeća Željko Đurić, podpredsjednici Općinskog vijeća Dubravko Bradašić  i Ana Reiniger Vidaković i vijećnici Milinko Pavković, Marko Kozić, Dalibor Šimičić, Zdravko Bielić, Ilija Braičić, Ivan Marenić, Zdravko Mujagić i Ivan Vidaković Osim vijećnika sjednici su bili nazočni Općinska načelnica Marija Mačković, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jasenovac Vesna Tomaz; Referent za računovodstvo, financije i proračun Biljana Dragić  i zapisničar Radmila Šimičić. Sjednicom predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Općine Jasenovac Željko Đurić. Prije prelaska na dnevni red, vijećnici su usvojili Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća. Nakon jednoglasno usvojenog zapisnika sa  15. sjednice, prešlo se na Dnevni red 16. sjednice Općinskog vijeća. Predsjednik Općinskog vijeća  predložio je dnevni red sa prijedlogom nadopune i izmjene  dnevnog reda   na usvajanje. Općinski vijećnici jednoglasno sa 11 glasova “ZA” usvojili su dnevni red 16. sjednice. Vijećnika pitanja postavio je vijećnik Ivan Vidaković. Pitanja su se odnosila na postavljanje slavine na groblju u Uštici i oko obraslosti ceste od bunara u Savskoj ulici u Uštici do spoja nasipa i ceste. Na pitanja je odgovarala Općinska načelnica Marija Mačković. Nakon vijećničkih pitanja prešlo se na točke dnevnog reda. Nakon jednoglasno usvojene Statutarne Odluke o izmjeni Statuta Općine Jasenovac prešlo se na drugu točku dnevnog reda. Uvodno obrazloženje o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Jasenovac i Plana razvojnih programa za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godinu, podnijela je načelnica Marija Mačković. U obrazloženju je istaknula obvezu nje kao načelnika podnošenja Općinskom vijeću polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna u zakonskom roku do 15. rujna 2019. godinu. Ujedno je navela kako su ukupni prihodi ostvareni u iznosu 6.380,021,84 kn sa prenesenim  viškom prihoda iz 2018. godine od 18.688,88 kn, što  iznosi 6.398.710,72 kn,  a višak prihoda sa 30.06.2019. godine iznosi 88.810,42 kn. Ukupni rashodi poslovanja na dan 30.06.2019. godine iznose 6.309.900,30 kn. Nakon uvodnog obrazloženja načelnice, predsjednik Odbora za finacije i proračun Željko Đurić podnio je izvješće sa sastanka Odbora koji je održan 23. rujna 2019. godine, s prijedlogom Odbora Općinskom vijeću za usvajanjem Prijedloga polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Općine Jasenovac i Plana razvojnih programa za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine, a isti je Općinsko vijeće jednoglasno usvojio. Jednoglasno sa 11 glasova „ZA” usvojena je i Odluka o Izmjenama i dopunama  Odluke o komunalnom redu za područje Općine Jasenovac, kao i Odluka o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika. Također jednoglasno su usvojene i  Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Narodne knjižnice i čitaonice u Jasenovcu i Centra za pomoć i njegu, kao i Odluke o imenovanju Povjerenstva Općine Jasenovac za procjenu šteta od prirodnih nepogoda i Odluka o sufinanciranju troškova kupovine radnih bilježnica i školskog pribora učenicima Osnovne škole Jasenovac za školsku godinu 2019./2020. godinu. Time je iscrpljen dnevni red  i predsjednik Općinskog vijeća Željko Đurić zaključio je rad sjednice u 19,45 sati.