Službene internet stranice Općine Jasenovac

Održana 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac

Sjednici je bilo nazočni 11 vijećnika, i to:  predsjednik Općinskog vijeća Željko Đurić, podpredsjednici Općinskog vijeća Dubravko Bradašić  i Ana Reiniger Vidaković i vijećnici Milinko Pavković, Marko Kozić, Dalibor Šimičić, Zdravko Bielić, Ilija Braičić, Ivan Marenić, Zdravko Mujagić i Ivan Vidaković Osim vijećnika sjednici su bili nazočni Općinska načelnica Marija Mačković, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jasenovac Vesna Tomaz; Referent za računovodstvo, financije i proračun Biljana Dragić  i zapisničar Radmila Šimičić. Sjednicom predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Općine Jasenovac Željko Đurić. Prije prelaska na dnevni red, vijećnici su usvojili Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća. Nakon jednoglasno usvojenog zapisnika sa  16. sjednice, prešlo se na Dnevni red 16. sjednice Općinskog vijeća. Predsjednik Općinskog vijeća  predložio je dnevni red na usvajanje. Općinski vijećnici jednoglasno sa 11 glasova “ZA” usvojili su dnevni red 17. sjednice.         Vijećnička pitanja postavilo je pet vijećnika. Vijećnik Ivan Marenić postavio je pitanje vezano uz problem neovlaštenog držanja stoke na području naselja Košutarica i Mlake, koja učestalo pravi štetu po njivama i dvorištima lokalnog stanovništva u Košutarici i Mlaci. Vijećnik Dubravko Bradašić postavio je dva pitanja, prvo postavljeno pitanje bilo je vezano uz spajanje vodovoda na cijelom području RH i što to znači naše poduzeće Jasenovačku vodu i u koje uslužno područje će pripasti naše poduzeće, a drugo postavljeno pitanje odnosilo se na rekonstrukciju vodovoda  naselja Jasenovac i Uštica? Vijećnik Ivan Vidaković također je postavio dva pitanja. Pitanja su bila vezana uz prošlu sjednicu Općinskog vijeća kada je postavio pitanje oko postavljanje slavine na groblju Uštici i krčenje ceste, i zašto se to nije napravilo? Vijećnik Ilija Brajčić postavio je pitanje vezano uz izgradnju mrtvačnice u naselju Tanac, a vijećnica Ana Reiniger Vidaković postavila je dva pitanja. Prvo pitanje bilo je vezano je uz rad dječjeg vrtića u naselju Jasenovac, a drugo pitanje vezano je uz uređenje kapele u naselju Višnjica? Na sva pitanja je odgovarala Općinska načelnica Marija Mačković. Nakon vijećničkih pitanja prešlo se na točke dnevnog reda. Jednoglasno sa 11 glasova „ZA” usvojena je Odluka o stavljanju van snage Odluke o kreditnom zaduženju Općine Jasenovac za infrastrukturni projekt, projekt sufinanciran iz Mjere Ruralnog razvoja: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste , produžetak ulice Vladimira Nazora do spoja sa D-47 u Jasenovcu, Mjera 7.2. koja je donesena na 15. Sjednici Općinskog vijeća. Isto tako usvojena je Odluka o kratkoročnom revolving kredita za isti projekt.  Ova Odluka je povoljnija za Općinu Jasenovac, radi se o kraćem roku otplate kredita od jedne godine i nižoj kamatnoj stopi od 1,40%. Kredit će se koristiti isplatom na transakcijski račun Općine Jasenovac. Jednoglasno sa 11 glasova „ZA” usvojena je i Odluka o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Jasenovac za razdoblje 2019. – 2025. godine. Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Jasenovac  važan je dokument kojim se će se osigurati ekonomski svrhovito, učinkovito i transparentno upravljanje i rapolaganje imovinom. Uz Strategiju jednoglasno su usvojene Odluke o donošenju Plana upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Jasenovac tijekom  2020. godine, kao i Odluka o uspostavi registra imovine Općine Jasenovac. Također jednoglasno su usvojene i Odluka o službenoj iskaznici i službenoj odori komunalnog redara, Plan djelovanja Općine Jasenovac u području prirodnih nepogoda za  2020. godinu, kao i Odluka o I. Izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Jasenovac i Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i ustroju postrojbe  civilne zaštite opće namjene Općine Jasenovac. Nakon iscrpljenog dnevnog reda  predsjednik Općinskog vijeća Željko Đurić zaključio je rad sjednice u 19,10 sati.