Službene internet stranice Općine Jasenovac

ODRŽANA 11. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JASENOVAC

Sjednica je održana 20. prosinca 2018. godine u Vijećnici Općine Jasenovac s početkom u 18,00 sati. Sjednici su bili nazočni svih 11 vijećnika, i to: Dubravko Bradašić, predsjednik Općinskog vijeća, Željko Đurić i Ana Reiniger Vidaković, potpredsjednici Općinskog vijeća; Zdravko Bielić, Marko Kozić, Dalibor Šimičić, Ilija Braičić, Milinko Pavković, Ivan Marenić, Zdravko Mujagić i Ivan Vidaković. Sjednici su također bili nazočni:Marija Mačković, načelnica Općine Jasenovac;Vesna Tomaz, pročelnica; Biljana Dragić, voditelj računovodstva; Lahorka Mijadžiković, voditelj odsjeka stručni referent za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i stambeno komunalne poslove, Danijel Kušan,Komunalni redar; direktorica JKP „Jasenovačka voda“ Andrea Đilas;v.d. ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Jasenovac Sanja Radić; privremena ravnateljica Centra za pomoć i njegu Jasminka Dragić i Radmila Šimičić, referent za društvene djelatnosti. Sjednicom predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Općine Jasenovac Dubravko Bradašić. Prije prelaska na dnevni red koji su vijećnici primili uz saziv dan je na usvajanje Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća. Primjedbi na zapisnik nije bilo. Nakon jednoglasno usvojenoga zapisnika sa 10. sjednice, prešlo se na Dnevni red 11. sjednice Općinskog vijeća koji glasi: DNEVNI RED : 1. Prijedlog II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Jasenovac za 2018. godinu i Projekcija proračuna 2019. – 2020. sa II. Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2018. - 2020. godinu, 2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, 3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Jasenovac za 2018. godinu, 4. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba razvoja civilnog društva Općine Jasenovac za 2018. godinu, 5. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018. godinu, 6. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu, 7. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu, 8. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2018. godine, 9. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, 10. Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Jasenovac, 11. Prijedlog Odluke o darovanju nekretnine k.č. br. 22/1 u k.o. Puska u vlasništvu Općine Jasenovac Osnovnoj školi Jasenovac, 12. Prijedlog Odluke o imenovanju direktora JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o., 13. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi, 14. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu, 15. Prijedlog Odluke o načinu i povjeravanju upravljanja i korištenju javnih sportskih građevina u vlasništvu Općine Jasenovac, 16. Prijedlog Odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun plaća službenika i namještenika.   Vijećničkih pitanja nije bilo,te se je nastavio dnevni red sjednice koji je prihvaćen jednoglasno po svim točkama. U tijeku sjednice nije bilo dodatne rasprave po točkama dnevnog reda. Predsjednik Općinskog vijeća po završetku zahvaljuje se svim vijećnicima i općinskoj upravi na ovogodišnjem radu i time zaključuje rad sjednice. Načelnica Marija Mačković također se svima zahvalila i izrazila čestitke za nadolazeće blagdane.