Službene internet stranice Općine Jasenovac

Za vodoopskrbu na području Općine Jasenovac osigurano 15 mil. kuna

Radovi u tijeku

 

1. Rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže naselja Jasenovac i Uštica

  Nakon provedenog javnog natječaja za rekonstrukciju vodovodne mreže naselja Jasenovac i Uštica , potpisanog Okvirnog sporazuma na tri godine sa najpovoljnijim ponuđačem Le-grad d.o.o. Graberje  Ivaničko koji je ponudio cijenu u iznosu od 10.738.152,50 kn  bez PDV-a (13.422.690,63 kn s PDV-om), JKP „JASENOVAČKA VODA“ d.o.o. potpisala je Ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem. Stručni nadzor: Mimas usluge j.d.o.o. Lipovljani, cijena usluge 165.000,00 bez PDV-a (206.250,00 kn s PDV-om), nadzorni inženjer Miroslav Pavičić. Vođenje projekta: Tenzor d.o.o. Zagreb, cijena usluge:149.800,00 kn bez PDV-a , voditelj projekta Hrvoje Ljubojević. U 2020. godini osigurana sredstva za projekt Rekonstrukcije i izgradnje vodovodne mreže naselja Jasenovac i Uštica  iznose 2.637.532,69 kn, sufinanciranje  investicije od strane „Hrvatskih voda“ d.o.o. u iznosu od 90 % investicije. Radovi su u tijeku, radi se dionica od uređaja za preradu vode prema centru naselja Jasenovac (ulice Braće Radić, Kolodvorska, Josipa Kozarca, Bana Petra Berislavića, te Hrvatskih branitelja).                            

2. Izvedba  istražno-eksploatacijskog zdenca u Jasenovcu

   Javna vodoopskrba svih naselja (10 naselja) vrši se iz vlastitog zdenca (izvorišta) koji je star oko 50 godina. Općina Jasenovac osim toga ima mogućnost priključenja javne vodoopskrbe na sustav Grada Novske u naselju Krapje. Budući da je zdenac (bunar) star, pokrenute su aktivnosti na kopanju novog bunara (želi se imati vlastiti izvor vode). Nakon izvedenih probnih bušotina i izvedenih studija, najekonomičnija lokacija za kopanje novog zdenca je u krugu Postrojenja za preradu pitke vode u Jasenovcu.  Izvođač radova Geoid Beroš d.o.o. Varaždin, cijena Ugovora 447.300,00 kn bez PDV-a (559.125,00 kn s PDV-om) . Stručni nadzor: Akvifer j.d.o.o. Zagreb, cijena usluge 20.000,00 kn. Sufinanciranje od strane „Hrvatskih voda“ u iznosu od 90 %. Zahvala „Hrvatskim vodama“ i nadležnom ministarstvu  za odobrene projekte.