Službene internet stranice Općine Jasenovac

Održana 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac

Sjednici je bilo nazočni 10 vijećnika, i to:  predsjednik Općinskog vijeća Željko Đurić, podpredsjednici Općinskog vijeća Dubravko Bradašić i Ana Reiniger Vidaković, Marko Kozić, Dalibor Šimičić,Milinko Pavković, Ilija Braičić, Ivan Marenić i Ivan Vidaković Osim vijećnika sjednici su bili nazočni Općinska načelnica Marija Mačković; zamjenik općinske načelnice Silvije Balić; pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jasenovac Vesna Tomaz; referent za računovodstvo, financije i proračun Biljana Dragić, referent za društvene djelatnosti i zapisničar Radmila Šimičić;  privremena ravnateljica Centra za pomoć i njegu Jasminka Dragić; v.d. ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Jasenovac Sanja Radić Jakovljević; direktor Komunalnih servisa Jasenovac d.o.o. Darko Jugović i direktorica JKP JASENOVČKA VODA Andrea Đilas. Sjednicom predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Općine Jasenovac Željko Đurić. Prije prelaska na dnevni red, vijećnici su usvojili Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća. Nakon jednoglasno usvojenog zapisnika sa  21. sjednice, prešlo se na Dnevni red 22. sjednice Općinskog vijeća, koji glasi: Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen. Vijećnika pitanja postavili su vijećnici Ana Reiniger Vidaković  i Marko Kozić. Pitanja su se odnosila na: Pitanje vezano uz program „Zaželi” – projekt Radim-pomažem-učim II faza i pitanja vezano uz održavanje kanala u nadležnosti Hrvatskih voda i pitanje vezano uz državnu cestu 232  Jasenovac – Trebež, koja je trenutno u vrlo lošem stanju, a naročito dionica od  Krapja do Trebeža. Na pitanja odgovarala Općinska načelnica Marija Mačković. Nakon vijećničkih pitanja prešlo se na točke dnevnog reda, Uvodno obrazloženje o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Jasenovac i Planu razvojnih programa za razdoblje siječanj lipanj 2020 godinu, sa obrazloženjem podnijela je načelnica Marija Mačković. U obrazloženju je istaknula da je zakonom propisana obveza donošenje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna, te je naglasila da je kao načelnik dužna podnijeti predstavničkom tijelu Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna u zakonskom roku do 05. rujna 2020. godine i ujedno je navela kako su ukupni prihodi ostvareni u iznosu 3.879.406,85 kn, sa prenesenim manjkom prihoda u iznosu 120.282,87 kn i rezultat poslovanja na kraju izvještajnog razdoblja iznosi višak prihoda u iznosu 71.789,97 kn. Nakon uvodnog obrazloženja načelnice član Odbora za financije i proračun Ilija Braičić podnio je izvješće sa sastanka Odbora koji je održan 28. rujna 2020. godine i zaključak Odbora je da Općinsko vijeće usvoji  Prijedlog polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Općine Jasenovac i Plana razvojnih programa za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine. Uvodno obrazloženje podnijela načelnica Marija Mačković koja je navela zakonsku obavezu sukladno novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu koji se odnosi na obavljanje tzv. uslužnih komunalnih djelatnosti kojim je određeno da isporučitelj komunalne usluge, a u našem slučaju radi  se o društvu KOMUNALNI SERVISI JASENOVAC d.o.o. dužan je  donijeti opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja na koje predstavničko tijelo daje prethodnu suglasnost. Općim uvjetima uređeni su uvjeti pružanja, odnosno korištenja uslužnih komunalnih djelatnosti, međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge, kao i obračun i plaćanja. Općinsko vijeće Općine Jasenovac jednoglasno je dalo prethodnu suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja. Također jednoglasno su usvojena i Izvješća o radu Centra za pomoć i njegu, kao i Izvješće o radu Narodne knjižnice i čitaonice Jasenovac koje su podnijele privremena ravnateljica Centra za pomoć i njegu Jasminka Dragić i ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Sanja Radić Jakovljević. Uvodna obrazloženja vezana uz Izvješća o radu i financijskom poslovanju  komunalnih poduzeća JKP JASENOVAČA VODA d.o.o. i KOMUNALNIH SERVISA JASENOVAC d.o.o. podnijeli su direktori Andrea Đilas i Darko Jugović. Općinsko vijeće Općine Jasenovac jednoglasno je usvojilo obadva izvješća. Detaljno Izvješće o radu podnijela je načelnica Marija Mačković. Naglasila je da se Izvješće odnosi za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine, a sadrži prikaz poslovanja i zadataka iz nadležnosti načelnika kao izvršnog tijela Općine. Ujedno je navela je kako su se u okviru financijskih mogućnosti planiranih Proračunom, u izvještajnom razdoblju obavljali poslovi iz  nadležnosti Općine Jasenovac i  to na način da se nastojalo osigurati uvjete za što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih potreba, kao i zadovoljiti normalno funkcioniranje Općine unatoč uvjetima zbog pandemije Covidom koji su utjecali na sve segmente poslovanja Općine, kao i mnogo šire.  Uvodno obrazloženje sa posljednjom točkom dnevnog reda i to  upoznavanje sa Zahtjevom za davanje objekta na korištenje ŠRD „JEZ“ Jasenovac za razdoblje na 20 godina, podnijela je načelnica Marija Mačković. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi vijećnici donesen je zaključak da se Udruzi ŠRD „JEZ“ Jasenovac da na korištenje objekat pod istim uvjetima kao i svim ostalim Udrugama na području općine Jasenovac. Time je iscrpljen dnevni red  i predsjednik Općinskog vijeća Željko Đurić zaključio je rad sjednice u 20,05 sati.