Službene internet stranice Općine Jasenovac

2. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac

  Sjednici su bili nazočni: Predsjednik Općinskog vijeća Zoran Prpić i njegovi zamjenici Dubravko Bradašić i Eva Đurić, te vijećnici: Dalibor Šimičić, Milinko Pavković, Josip Drnić, Ilija Braičić, Ivan Marenić, Ankica Kozić, i Zdravko Mujagić. Izostanak opravdao vijećnik Mijo Matleković.     Osim vijećnika sjednici su bili nazočni: Marija Mačković, načelnica Općine Jasenovac; Damir Vidaković, zamjenik općinske načelnice; Vesna Tomaz, pročelnica; Biljana Dragić, voditelj računovodstva; Radmila Šimičić, zapisničar i predstavnica medija Melanija Milović ispred Radijske postaje Novska. Sjednicom predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Općine Jasenovac Zoran Prpić. Prije prelaska na dnevni red koji su vijećnici primili uz saziv dan je na usvajanje Zapisnik sa 1. sjednice Općinskog vijeća.     Primjedbi na zapisnik nije bilo. Nakon jednoglasno usvojenog zapisnika sa 1. sjednice, prešlo se na:   Dnevni red:   1. Vijećnička pitanja, 2. Prisega Općinskog vijećnika Općine Jasenovac, 3. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jasenovac (period siječanj – lipanj 2013. godine) sa obrazloženjem, 4. Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jasenovac za 2013. godinu, 5. Prijedlog II Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2013.- 2015. godinu, 6. Prijedlog II Izmjena i dopuna Projekcije proračuna za 2013. – 2015. godinu, 7. Prijedlog II Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Jasenovac za 2013.godinu, 8. Prijedlog II Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2013. godinu, 9. Prijedlog I Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Općine Jasenovac za 2013. godinu, 10. Prijedlog II Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu, 11. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o priključivanju građevina na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju oborinskih voda na području općine Jasenovac u dijelu koji se odnosi na uvođenje, obračun i naplatu naknade za priključenje, 12. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama, 13. Prijedlog Programa mjera za poticanje razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Općine Jasenovac razdoblje 2013. – 2015. godine, 14. Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika Općine Jasenovac u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Jasenovac, 15. Prijedlog Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Jasenovac, 16. Prijedlog Odluke o III. Izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje općine Jasenovac, 17. Prijedlog Odluke o dodjeli na korištenje montažne kuće u Krapju na k.č. br. 129 u k.o. Krapje Udruzi za očuvanje materijalne i nematerijane kulturne i tradicijske baštine „Kraplani“, 18. Prijedlog Odluke o dodjeli na korištenje kuće u Krapju na k.č. br. 254 u k.o. Krapje Udruzi mladih „Krapje“ Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo isti je jednoglasno usvojen. Prije prelaska na dnevni red postavljana su vijećnička pitanja. Vijećnička pitanja postavilo je pet vijećnika, a odnosili su se na nastavak radova na plinofikaciji naselja Košutarica, uz loše stanje županijske ceste od Krapja do Puske, obraslost i neodržavanje županijske ceste u Bukovici i Trebežu kao i na obraslost visokim raslinjem uz državnu cestu D-47 između pruge i ceste u Jasenovcu, pitanje obveza komunalnog poduzeća i izbora za vijeća Mjesnih odbora. Obrazloženje po svim pitanjima dala načelnica Općine Marija Mačković, koja je ujedno navela da će se svim nadležnim subjektima koji su nadležni po postavljenim pitanjima uputiti dopisi o čemu će vijećnici biti obaviješteni u pisanom obliku uz materijale za sjednice vijeća, kako bi vijećnici bili upućeni o poslanim dopisima kao i odgovorima onih na koje su upućeni.   Ad 2. Nakon vijećničkih pitanja Predsjednik Općinskog vijeća pročitao je tekst prisege za vijećnika Milinka Pavkovića koji nije nazočio na Konstituirajućoj sjednici, te je na ovoj sjednici dao prisegu za obnašanje vijećničke dužnosti. Ad 3. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jasenovac (period siječanj – lipanj 2013. godine) sa obrazloženjem, Uvodno obrazloženje o polugodišnjem izvršenju Proračuna Općine Jasenovac podnijela načelnica Marija Mačković u kojem je istaknula kako je Izvješće sastavljeno temeljem novog Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna kojeg je donijelo Ministarstvo financija u veljači 2013. Za usporedbu vezano uz vlastite prihode Porezni prihodi u izvještajnom razdoblju su niži za 20.000,00 –tak tisuća kuna u odnosu na 2012. godinu s tim da su Porezi od nesamostalnog rada povećani ali da su smanjeni porezi na promet nekretnina. Polugodišnje izvršenje proračuna za 2013. godinu vezano uz prihode iznosilo je 6.326.047,93 kn a rashodi sa iznosom od 5.794.778,22 kn a u 2012. godini izvršenje proračuna za isto razdoblje bilo je u prihodovnoj strani sa iznosom od 7.170.708,60 kn a u rashodovnoj strani 3.046.155,08 kn ( zbog provedbe programa IPA IIIC). Polugodišnje Izvršenje proračuna za 2013. godinu usvojeno je jednoglasno. Ad 4. 5. 6.7.8.9.10. Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jasenovac za 2013. godinu, Izmjena i dopuna razvojnih projekata za 2013.-2015. godinu, te Izmjena i dopune programa vezanih uz Izmjene proračuna za 2013.koje se odnose na šport, kulturu, socijalnu skrb, gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture usvojeni su jednoglasno. Ad 11. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o priključivanju građevina na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju oborinskih voda na području općine Jasenovac u dijelu koji se odnosi na uvođenje, obračun i naplatu naknade za priključenje, Obrazloženje podnijela načelnica Marija Mačković u kojem je navela da po novim Izmjenama i dopunama Zakona o vodama dužni smo staviti izvan snage sve odredbe koje se odnose na plaćanje naknade za priključenje građevina na komunalnu infrastrukturu. Prijedlog Odluke usvojen jednoglasno. Ad 12. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama, Obrazloženje podnijela pročelnica Vesna Tomaz u kojem je navela kako smo po Zakonu o cestama dužni donijeti Odluku o nerazvrstanim cestama uz koju je kao njen sastavni dio napravljen i Popis nerazvrstanih cesta na području općine Jasenovac. Prijedlog usvojen jednoglasno. Ad.13. Prijedlog Programa mjera za poticanje razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Općine Jasenovac razdoblje 2013. – 2015. godine Obrazloženje podnijela pročelnica Vesna Tomaz u kojem navodi kako se predloženim Programom mjera na području Općine Jasenovac utvrđuju mjere te opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele potpora - bespovratnih novčanih sredstava poljoprivrednim proizvođačima s područja Općine Jasenovac u periodu od 2013. - 2015. godine. Program je rađen u suradnji s poljoprivrednicima i PZ SAVA Jasenovac s područja naše općine, te kako se radi se o općinskim poticajima kojima se želi pomoći razvoju poljoprivrede kao najvažnije gospodarske djelatnosti na području općine Jasenovac. Prijedlog usvojen jednoglasno. Ad.14. Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika Općine Jasenovac u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Jasenovac, Novim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu predviđeno je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave imenuju jednog predstavnika u Povjerenstvo za dodjelu zakupa poljoprivrednog zemljišta na svom području u vlasništvu RH, a jednog predstavnika izvršno tijelo. Općinsko vijeće je jednoglasno prihvatilo da predstavnik Općinskog vijeća u Povjerenstvu u Agenciji za poljoprivredno zemljište bude Vesna Tomaz. Ad. 15. Prihvaćen je jednoglasno i Stožer zaštite i spašavanja na čijem je čelu po Zakonu zamjenik načelnice Damir Vidaković. Isti je proširen sa predstavnicima vatrogasne zajednice Općine Jasenovac, te direktorima javnih poduzeća u vlasništvu općine. Ad. 16. Usvojene su jednoglasno i III izmjene i dopune Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Jasenovac. Kako je obrazložio i sav predsjednik vijeća izmjene se uglavnom odnose na izmjene nositelja Plana iz djelokruga vatrogastva a koje su nastale i sastoje se uglavnom od izmjena imena u dobrovoljnim vatrogasnim društvima nakon izbornih skupština. Ad. 17. Ad.18. Jednoglasno su donesene Odluke o dodjeli na korištenje slobodnih prostora u naselju Krapje Udruzi za očuvanje materijalne i nematerijalne baštine „Kraplani“ iz Krapja, te udruzi mladih “Krapje“ za njihove aktivnosti. Nakon što je dnevni red iscrpljen predsjednik vijeća zahvalio je nazočnim i zaključio sjednicu u 18,55 sati.