Službene internet stranice Općine Jasenovac

3. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac

U vijećnici Općine Jasenovac dana 09. prosinca 2013. godine s početkom u 18, 00 sati održana je 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac. Sjednici su bili nazočni: Predsjednik Općinskog vijeća Zoran Prpić koji je ujedno i predsjednik Vatrogasne zajednice Općine Jasenovac i njegovi zamjenici Dubravko Bradašić i Eva Đurić, te vijećnici: Dalibor Šimičić, Milinko Pavković, Josip Drnić, Ilija Braičić, Ivan Marenić, Ankica Kozić, Zdravko Mujagić a od davanja prisege i Nada Đilas. Osim vijećnika sjednici su bili nazočni: Marija Mačković, načelnica Općine Jasenovac, ujedno i privremeni ravnatelj Narodne knjižnice i čitaonice Jasenovac; Damir Vidaković, zamjenik općinske načelnice; Vesna Tomaz, pročelnica; Biljana Dragić, voditelj računovodstva; Radmila Šimičić, zapisničar. Sjednici su nazočili od točke 24. i osobe prema Izvješćima koja su podnosili i to: Darko Jugović, direktor «Komunalnih servisa» d.o.o. Jasenovac, Mario Posavac, direktor «JKP «Jasenovačka voda» d.o.o. Jasenovac, Valerija Šagovac, pomoćna knjižničarka i Jasminka Bradašić, voditeljica ureda Turističke zajednice Općine Jasenovac. Sjednicom predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Općine Jasenovac Zoran Prpić. Prije prelaska na dnevni red koji su vijećnici primili uz saziv dan je na usvajanje Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća. Primjedbi na zapisnik nije bilo. Nakon jednoglasno usvojenog zapisnika sa 2. sjednice, prešlo se na:   Dnevni red:   1. Izvješće Mandatnog povjerenstva, 2. Prisega Općinskog vijećnika Općine Jasenovac, 3. Vijećnička pitanja, 4. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za statut i poslovnik, 5. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za financije i proračun, 6. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jasenovac za 2013. godinu sa III. Izmjenama i dopunama Projekcije proračuna za 2013. – 2015. i III. Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa 2013.-2015., 7. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu 8. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Jasenovac za 2013. godinu, 9. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2013. godinu, 10. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Općine Jasenovac za 2013. godinu, 11. Prijedlog Odluke o I.Izmjenama Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2013. godinu, 12. Prijedlog I. Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013. godinu, 13. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2013. godinu, 14. Prijedlog Proračuna Općine Jasenovac za 2014. godinu sa Projekcijom proračuna Općine Jasenovac za razdoblje 2014.-2016. godina i Planom razvojnih programa Općine Jasenovac za razdoblje 2014.-2016. godina, 15. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Jasenovac za 2014. godinu, 16. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu, 17. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2014. godinu, 18. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Jasenovac za 2014. godinu, 19. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2014. godinu, 20. Prijedlog Programa javnih potreba u športu za 2014. godinu, 21. Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2014. godini, 22. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu, 23. Prijedlog Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2014. godinu, 24. Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog poduzeća JASENOVAČKA VODA d.o.o. 25. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornosti KOMUNALNI SERVISI JASENOVAC d.o.o, 26. Prijedlog Izvješća o radu Komunalnih servisa d.o.o. za 2012. godinu, 27. Prijedlog Izvješća o radu JKP „Jasenovačka voda” d.o.o. za 2012. godinu, 28. Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju Narodne knjižnice i čitaonice Jasenovac za 2012. godine, 29. Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju Turističke zajednice općine Jasenovac za 2012. g., 30. Prijedlog Izvješća o radu i financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice općine Jasenovac za 2012. g., 31. Prijedlog Odluke o otpisu dijela zakupnine za zakup poljoprivrednog zemljišta, naknade za dugogodišnji zakup i koncesiju za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Jasenovac. Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo isti je jednoglasno usvojen.   Izvješćem mandatnog povjerenstva konstatirano je kako je vijećnik Mijo Matleković podnio ostavku iz osobnih zdravstvenih razloga, te će umjesto njega temeljem očitovanja Socijalnodemokratske partije Hrvatske- SDP-a kojoj pripada mandat sa zajedničke kandidacijske liste odnosno sporazuma Koalicije stranaka SDP i HNS-a , Nada Đilas neizabrani vijećnik s iste liste obnašati dužnost Općinskog vijećnika Općine Jasenovac, te je ujedno dala prisegu za obnašanje vijećničke dužnosti. Prije prelaska na dnevni red postavljana su vijećnička pitanja. Vijećnička pitanja postavila su dva vijećnika, a odnosilo se oko pitanja budućnosti Općine Jasenovac i oko trajanja mandata za Mjesnih odbora i prijedlog da se vijećnici odreknu prava na isplatu jedne dnevnice za kupovinu lijekova za bolesnog dječaka iz Višnjica, što je jednoglasno i usvojeno. Odgovore na pitanja dala načelnica Marija Mačković. Nakon vijećničkih pitanja jednoglasno su izabrani Odbor za statut i poslovnik kao i Odbor sa financije i proračun. Nakon uvodnog obrazloženja općinske načelnice jednoglasno sa 11 glasova «Za» usvojene su III Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jasenovac za 2013. godinu sa Projekcijom proračuna za 2013.-2015. kao i Plan razvojnih programa 2013.-2015. Nakon usvojenih III Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jasenovac za 2013. godinu, jednoglasno su usvojene i sve Izmjena i dopune programa vezanih uz Izmjene proračuna za 2013. koje se odnose na šport, kulturu, socijalnu skrb, gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, šumski doprinos, sredstva ostvarena od zakupa poljoprivrednog zemljišta. Jednoglasno je usvojen i Prijedlog Proračuna Općine Jasenovac za 2014. godinu koji iznosi 8.791.877,00 kn sa Projekcijom za 2014. – 2016. godine i Planom razvojnih programa 2014. – 2016. kao i prateća Odluka o izvršavanju proračuna Općine Jasenovac za 2014. godinu. Uz Proračun Općine Jasenovac za 2014. godinu jednoglasno su usvojeni i Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Program održavanja komunalne infrastrukture koji se financiraju iz sredstava komunalne naknade, Programi javnih potreba u kulturi, športu i socijalnoj skrbi, Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, Programi utroška sredstava od šumskog doprinosa i spomeničke rente koji su svi jednoglasno usvojeni. Zbog usklađenja sa Zakonom o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi jednoglasno su usvojene izmjene Odluke o osnivanju komunalnih poduzeća u vlasništvu općine, a koje se odnose na imenovanje predstavnika općine u tijela trgovačkih društava. Izvješća o radu trgovačkih društava za 2012. godinu usvojena jednoglasno kao i Izvješće o radu Narodne knjižnice i čitaonice Jasenovac, Turističke zajednice Općine Jasenovac i Vatrogasne zajednice Općine Jasenovac. Za zahtjev poljoprivrednika sa područja Općine Jasenovac , koji je predložila općinska načelnica, Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog o oslobađanju dijela zakupnine koji je prihod Općine Jasenovac ( 30 %) za zakup poljoprivrednog zemljišta, naknade za dugogodišnji zakup i koncesiju za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Jasenovac. Predsjednik Općinskog vijeća Zoran Prpić zahvalio je vijećnicima na suradnji, konstruktivnim prijedlozima , te zaključio rad sjednice u 19,15 sati, uz čestitku za blagdane.