Službene internet stranice Općine Jasenovac

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac

  Sjednici su bili nazočni: Predsjednik Općinskog vijeća Zoran Prpić i njegovi zamjenici Dubravko Bradašić i Eva Đurić, te vijećnici: Dalibor Šimičić, Milinko Pavković, Josip Drnić, Ilija Braičić, Ivan Marenić, Ankica Kozić, Zdravko Mujagić i Nada Đilas. Osim vijećnika sjednici su bili nazočni: Marija Mačković, načelnica Općine Jasenovac; Damir Vidaković, zamjenik općinske načelnice; Vesna Tomaz, pročelnica; Biljana Dragić, voditelj računovodstva; Radmila Šimičić, zapisničar.     Sjednicom predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Općine Jasenovac Zoran Prpić. Prije prelaska na dnevni red koji su vijećnici primili uz saziv dan je na usvajanje Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća. Primjedbi na zapisnik nije bilo. Nakon jednoglasno usvojenog zapisnika sa 3. sjednice, prešlo se na:   Dnevni red:   1. Izvješće o stanju na poplavljenim područjima općine Jasenovac, 2. Vijećnička pitanja, 3. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Jasenovac za financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jasenovac, 4. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2013. godinu, 5. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu, 6. Informacija oko natječaja i Odluke o Odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na području općine Jasenovac za razdoblje od 15. ožujka 2014. do 15. ožujka 2018. godine, 7. Prijedlog Odluke o izradi Strateškog plana gospodarskog razvoja općine Jasenovac 8. Prijedlog Odluke o implementaciji BIO LNG terminala u strategiju gospodarskog razvoja Općine Jasenovac. Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo isti je jednoglasno usvojen.   AD 1 Nakon usvojenog dnevnog reda Predsjednik Zoran Prpić otvorio je aktualnu točku Izvješće o stanju na poplavljenim područjima općine Jasenovac uz obrazloženje o teškoj situaciji koja je pogodila stanovnike naselja Trebež, Bukovica i Puska i zbog koje se i išlo na žurno sazivanje sjednice Općinskog vijeća. Opširno obrazloženje po prvoj točci dnevnog reda podnijela načelnica Marija Mačković, a na WEB stranicama Općine Jasenovac stalno se izvještava i dopunjuje Izvješće o stanju na poplavljenom području naše općine. AD 2 Vijećničkih pitanja nije bilo osim prijedloga gđe Nade Đilas vezano uz mjesnu samoupravu, s ciljem rješavanja zajedničkih pitanja vezanih uz svakodnevne lokalne probleme od interesa za sve stanovnike. AD 3 Obrazloženje Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Jasenovac podnijela načelnica Marija Mačković u kojem je vijećnike upoznala da se planirani iznos od 15.000,00 kn, sukladno proračunu za svakog člana vijećnika u Općinskom vijeću Općine Jasenovac pojedinoj političkoj stranci/koaliciji/ tijekom 2014. godine pripada iznos od 1.326, 45 kn, a članici podzastupljenog spola (ženski) pripada iznos od 1.462,81 kn, a u Općinskom vijeću Općine Jasenovac tri su žene. AD 4 i 5 Uvodno obrazloženje o Izvješću o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture koji se financiraju iz sredstava komunalne naknade i Izvješću o izvršenju Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu podnijela pročelnica Vesna Tomaz. Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo obadva izvješća. AD 6 Predsjednik Općinskog vijeća Zoran Prpić izvijestio je Općinsko vijeće kako je raspisan pozivni natječaj za izvođenje radova na održavanju objekata i uređaja javne rasvjete za razdoblje od 15. ožujka 2014. do 15.ožujka 2018. godine i kako isti istječe sutra 27. veljače 2014. godine. Nakon obrazloženja Općinsko vijeće se složilo s prijedlogom predsjednika vijeća da se zaduži Pročelnica nakon što Povjerenstvo otvori sve pristigle ponude i telefonski obavijesti Općinske vijećnike o ponuditeljima kako bi se telefonski prihvatio prijedlog i donijela Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja koji će izvoditi radove na održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na području općine Jasenovac za slijedeće četverogodišnje razdoblje. AD 7 i 8 Općinska načelnica Marija Mačković podnijela obrazloženje vezano uz Izradu Strategije gospodarskog razvoja općine Jasenovac za razdoblje 2014. Do 2020. godine, kao i o prijedlogu Odluke da se u istu uvrsti i implementacija BIO LNG terminala odnosno riječne luke u Jasenovcu. Nakon rasprave u kojoj je učestvovala većina vijećnika Općinsko vijeće usvojilo je predložene Odluke.