Službene internet stranice Općine Jasenovac

6. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac

  U vijećnici Općine Jasenovac dana 30. svibnja 2014. godine s početkom u 20,00 sati održana je 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac.   Održana 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac U vijećnici Općine Jasenovac dana 30. svibnja 2014. godine s početkom u 20,00 sati održana je 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac. Sjednici su bili nazočni: Predsjednik Općinskog vijeća Zoran Prpić i njegov zamjenik Dubravko Bradašić, te vijećnici: Dalibor Šimičić, Milinko Pavković, Josip Drnić, Ilija Braičić, Ivan Marenić, Ankica Kozić, Zdravko Mujagić i Nada Đilas. Zamjenica predsjednika Općinskog vijeća Eva Đurić opravdano nije nazočila sjednici. Osim vijećnika sjednici su bili nazočni: Marija Mačković, načelnica Općine Jasenovac; Damir Vidaković, zamjenik općinske načelnice; Vesna Tomaz, pročelnica; Biljana Dragić, voditelj računovodstva; Radmila Šimičić, zapisničar. Sjednicom predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Općine Jasenovac Zoran Prpić. Prije prelaska na dnevni red koji su vijećnici primili uz saziv predsjednik daje na usvajanje Zapisnike sa 4. i 5. sjednice Općinskog vijeća. Primjedbi na zapisnike nije bilo. Nakon jednoglasno usvojenog zapisnika sa 4. i 5. sjednice, predsjednik predlaže   D N E V N I  R E D:   1. Vijećnička pitanja, 2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jasenovac za period siječanj - prosinac 2013. godine sa obrazloženjem, 3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Jasenovac u 2013.godini, 4. Prijedlog Odluke o raspodjeli viška i pokriću manjka prihoda iz 2013. godinu, 5. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2013. godinu, 6. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu za 2013.godinu, 7. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Jasenovac za 2013.godinu, 8. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2013. godinu, 9. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013. godinu, 10. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2013. godini, 11. Prijedlog Izvješća o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2013. godinu, 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnice Općine Jasenovac za razdoblje lipanj – prosinac 2013. godine, 13. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jasenovac za 2014. godinu, 14. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Jasenovac za razdoblje 2014.-2016.godine, 15. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Projekcije Proračuna Općine Jasenovac za razdoblje 2014.-2016.godine, 16. Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukturu za 2014.godinu 17. Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2014.god, 18. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi 2014.godinu, 19. Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Jasenovac za 2014. godinu, 20. Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Općine Jasenovac za 2014. godinu, 21. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništu Republike Hrvatske za 2014. godinu, 22. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine Jasenovac, 23. Prijedlog Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Jasenovac, 24. Prijedlog Odluke o predlaganju osoba za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Kutini, 25. Prijedlog Programa utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu, 26. Prijedlog Zaključka o usvajanju IV. Izmjena i dopuna Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje općine Jasenovac za 2014. godinu, 27. Prijedlog Zaključka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Jasenovac u 2014. godini, 28. Prijedog Zaključaka o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Jasenovac u 2013. godini, 29. Prijedlog Zaključka o usvajanju provedbenog Plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje općine Jasenovac za 2014. godinu. Dnevni red jednoglasno usvojen sa 10 glasova „ZA”.   Vijećnika pitanja postavili su vijećnici Dalibor Šimičić , Dubravko Bradašić i Nada Đilas. Pitanja su se odnosila na mogućnost tretiranja naselja sredstvima protiv komaraca, obnovu županijske ceste Drenov Bok- Krapje- Puska- Trebež, te mogućnosti ukazivanja i poduzimanja mjera na obrani od poplava koje su u nadležosti „Hrvatskih voda” s rokovima i načinom riješavanja istih, te problemom naplate korištenja doma u Krapju za potrebe domaćih udruga. Na pitanja odgovarala općinska načelnica Marija Mačković. Vezano uz tretiranje komaraca proslijeđen Zahtjev Zavodu za javno zdravstvo budući da se radi o elementarnoj nepogodi, zahtjev uredno zaprimljen, vezano uz obnovu županijske ceste prema informacijama kojima raspolažemo dio sanacije ceste kandidirean je kroz projekt IPA IIIC , kojemu je i općina partner u projektu, vezano uz probleme sa neodržavanjem objekata vezanih uz obranu od poplava nakon obrazloženja načelnice zaključeno je da se održi sastanak sa svim predstavnicima naselja, da se evidentiraju problemi svih naselja, te da se zakaže sastanak sa mjerodavnim i nadležnim u Hrvatskim vodama, jer je vidljivo da je naše područje predodređeno za ispuštanje vode i u budućnosti. Općinski vijećnik Zdravko Mujagić dodatno je ukazao na problem teških kamiona koji velikom brzinom prolaze prema industrijskoj zoni ulicom Vladimira Nazora, pitajući za mogućnost njihova preusmjerenja zaobilazno preko željezničke stanice. Na pitanje je odgovorila općinska načelnica na taj način da će se Odlukom o regulaciji prometa na području općine čije donošenje je u nadležnosti općine i sa policijom vidjeti mogućnost pronalaska riješenja. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Jasenovac za 2013. godinu sa obrazloženjem , te godišnje izvršenje Plana razvojnih programa za 2013. godinu usvojeni jednoglasno, sa 10 glasova „Za”. Odluke o raspodjelu viška i pokriću manjka prihoda za 2013. godinu usvojena sa 9 glasova „Za” i 1 „suzdržanim” glasom. Izvršenje programa vezanih uz Izvršenje proračuna za 2013. godinu usvojeni jednoglasno sa 10 glasova „Za”. Polugodišnji Izvještaj o radu načelnice jednoglasno usvojen. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Jasenovac za 2014. godinu također jednoglasno usvojene kao i Izmjene i dopune svih programa vezanih uz Izmjene i dopune Proračuna općine za 2014. godinu. Donesena je i Odluka o agrotehmničkim mjerama vezanim uz uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Jasenovac, kao i Odluka o popisu pravbih osoba od posebnog interesa za Općinu Jasenovac. Donesena je i Odluka o imenovanju sudaca porotnika pri Općinskom sudu u Kutini. Vezano uz Zatitu od požara i Sustav zaštite i spašavanja jednoglasno su sa 10 glasova „Za” Zaključkom usvojene predložene točke Predsjednik Općinskog vijeća zahvalio je nazočnim vijećnicima i svim nazoćnim na sjednici i zaključio rad sjednice u 21,25 sati.