Službene internet stranice Općine Jasenovac

Održana 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac

Sjednici je bilo nazočno 10 vijećnika, i to:  Dubravko Bradašić, predsjednik Općinskog vijeća,Ana Reiniger Vidaković, potpredsjednica Općinskog vijeća; Marko Kozić, Dalibor Šimičić, Ilija Braičić, Milinko Pavković, Ivan Marenić, Zdravko Mujagić i Ivan Vidaković. Na sjednici opravdano nije bio nazočan Željko Đurić. Osim vijećnika sjednici su bili nazočni Općinska načelnica Marija Mačković i njezin zamjenik Silvije Balić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jasenovac Vesna Tomaz; Rukovoditelj odsjeka- Stručni referent za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stambeno komunalne poslove Lahorka Mijadžiković; voditelj računovodstva Biljana Dragić i zapisničar Radmila Šimičić. Sjednicom predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Općine Jasenovac Dubravko Bradašić. Prije prelaska na dnevni red koji su vijećnici primili uz saziv dan je na usvajanje Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća. Nakon prihvaćene primjedbe vijećnika Ivana Vidakovića na zapisnik, zapisnik sa  11. Sjednice jednoglasno je usvojen. Zatim se prešlo se na Dnevni red 12. Sjednice Općinskog vijeća koji je također jednoglasno usvojen, i glasi:  

DNEVNI RED:

  1. Vijećnička pitanja,

  2. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Jasenovac,

  3. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu privremenog korištenje prostora za javne i druge namjene u mjesnim domovima na području općine Jasenovac,

  1. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za uveđenje u posjed,

  2. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Jasenovac,

  1. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području Općine Jasenovac,

  2. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Jasenovac za 2018.godinu,

  1. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Jasenovac za 2019. godinu.

   Vijećnička  pitanja su postavili vijećnici Ilija Braičić, Ana Reiniger Vidaković i  Ivan Vidaković na koje je odgovarala Općinska načelnica Marija Mačković i predsjednik Općinskog vijeća Dubravko Bradašić. Nakon vijećničkih pitanja  prešlo se na 2. točku dnevnog reda Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Jasenovac po kojoj  je obrazloženje podnijela  Lahorka Mijadžiković. Nakon obrazloženja i rasprave Općinsko vijeće jednoglasno je usvojilo Odluku. Uvodno obrazloženje za 3. točku dnevnog reda o prijedlogu Odluke o uvjetima i načinu privremenog korištenja prostora za javne i druge namjene u mjesnim domovima i prostora u prizemlju Općinske zgrade  tzv “Dnevnog boravka” koji su u vlasništvu Općine Jasenovac podnijela je pročelnica Vesna Tomaz. Nakon obrazloženja i rasprave Općinsko vijeće istu je jednoglasno usvojilo.  Nakon toga usvojene su i Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništu države na području općine Jasenovac i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed, a koje su donesene temeljem novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Općina Jasenovac izradila je Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske koji je usvojen na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća i na koji smo dobili pozitivno mišljenje Sisačko-moslavačke županije. Temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu Program je dostavljen na dobivanje suglasnosti Ministarstva poljoprivrede što je osnovni preduvjet za daljnje raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine jasenovac.     Donesena je Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu na području općine Jasenovac i iznosi 150,00 kn, što je najmanji iznos utvrđen Pravilnikom s ciljem pomoći malim iznajmljivačima i kao poticajna mjera razvoju turizma. Obrazloženje uz posljednje dvije točke dnevnog reda dala je Radmila Šimičić i Općinsko vijeće uz sudjelovanje većine Općinskih vijećnika u raspravi jednoglasno je usvojilo Analizu stanja sustava civilne zaštite na području općine Jasenovac za 2018. godinu i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Jasenovac za 2019. godinu.   Sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac je završila u 20,05 sati