Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga građana u 2021. godini

Općina Jasenovac poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u ovom Javnom natječaju da se prijave za financijsku podršku programima, projektima, manifestacijama i aktivnostima koji doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Javnog natječaja.

  • kultura,
  • sport,
  • djelovanja udruga iz Domovinskog rata,
  • djelovanja udruga za mlade,
  • djelovanja humanitarnih, socijalnih i zdravstvenih udruga,
  • ostala područja djelovanja udruga.

Programi moraju biti od interesa za Općinu Jasenovac, stručno utemeljeni, kvalitetni, kreativni, ekonomični i racionalni te pridonositi zadovoljenju određene javne potrebe na području Općine Jasenovac u 2021. godini.

Javni natječaj udruge u 2021.g.

Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Jasenovac

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

PRIJAVNICA – OBRAZAC