Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina Jasenovac
Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2.
Geografski položaj
Naselje Jasenovac udaljeno je samo 8 km od čvorišta Novska na X paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana- Bregana- Zagreb- Lipovac.

Nastavljeni radovi na komunalnoj i prometnoj infrastrukruri

Nakon pada vodostaja rijeke Save i zaobilaznih voda nastavljeni su radovi na prometnoj i komunalnoj infrastrukturi.
Izvode se radovi na kućnim priključcima za vodoopskrbu kao i odvodnju, te sanacija prometnica u naselju Jasenovac . Sredstva su osigurana iz Fonda solidarnosti na koji je isto kandidirala općina , te iz Nacion alnog plana oporavka (NPO).

Za radove na sanaciji lokalne cestu Višnjica javno otvaranje ponuda za izvođenje radova je 17. veljače 2023. godine u 10,00 sati.