Službene internet stranice Općine Jasenovac

Održana 24. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac

U vijećnici Općine Jasenovac dana 21. siječnja 2021. godine s početkom u 18,00 sati održana je 24. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac.

Sjednici su bili nazočni svih 11 vijećnika, i to: Željko Đurić, predsjednik Općinskog vijeća, Dubravko Bradašić i Ana Reiniger Vidaković, potpredsjednici Općinskog vijeća; Marko Kozić, Dalibor Šimičić, Ilija Braičić, Milinko Pavković, Ivan Marenić, Zdravko Mujagić i Ivan Vidaković.

Osim vijećnika sjednici bili su nazočni Općinska načelnica Marija Mačković, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jasenovac i član povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za područje općina Jasenovac Vesna Tomaz i referent za društvene djelatnosti i zapisničar Radmila Šimičić.

 

Sjednicom predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Općine Jasenovac Željko Đurić koji je prije prelaska na dnevni red predložio usvajanje skraćenog zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća koji je jednoglasno usvojen. Nakon toga predsjednik Općinskog vijeća pročitao je dopis Poljoprivredne zadruge Sava Jasenovac upućen na Općinsko vijeće Općine Jasenovac koji je isporučen na održavanje istog zasjedanja.

Predsjednik je pročitao prijedlog dnevnog reda koji je jednoglasno usvojen:

DNEVNI RED:

1.Vijećnička pitanja,

2.Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Jasenovac od 18.05.2020.

Vijećnička pitanja postavili su Milinko Pavković, Zdravko Mujagić i Ivan Vidaković. Pitanja su se odnosila na Odar u mrtvačnici Uštica, na jablanove na groblju Uštica i podnošenja zahtjeva za jednokratnu pomoć vezano uz elementarnu nepogodu - potres na području naših Općina. Odgovorena na pitanja dala je načelnica Marija Mačković.

Nakon vijećničkih pitanja prešlo se na drugu točku dnevnog reda: Prijedlog Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Jasenovac od 18.05.2020. godine

Uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Jasenovac od 18.05.2020. podnijela je pročelnica i članica Povjerenstva Vesna Tomaz. U obrazloženju je navela kako je temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20 / 18,115 / 18, i 98/19) i Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ 47/19), Općinsko vijeće Općine Jasenovac donijelo je Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za prikupljanje poljoprivrednih zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Jasenovac i Izmjenu i dopunu Odluke temeljem koje je raspisan javni natječaj 18. svibnja 2020. godine koji je bio otvoren 17 . lipnja 2020. godine.

Općinsko vijeće Općine Jasenovac imenovano je Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine Jasenovac u koje je imenovano pet članova, a to su Vesna Tomaz (agronom), Mario Božić (geodeta), Karolina Šimičić Crnojević (pravnik) i dva predstavnika Općinskog vijeća Dubravko Bradašić i Milinko Pavković.

Natječaj je raspisan za 56 Proizvodno tehnoloških cjelina (PTC-a) na području svih katastarskih općina na području općina Jasenovac: JASENOVAC, PUSKA, UŠTICA, KOŠUTARICA, DRENOV BOK, MLAKA, KRAPJE, sveukupne površine 569,13 ha i sveukupne početne godišnje zakupnine 146.368,32 kn.

Povjerenstvo je izvršilo Javno otvaranje ponuda 06.07.2020. godine gdje su evidentirane sve ponude i napisana je sva propisana dokumentacija sukladno Pravilniku o čemu je sastavljen Zapisnik koji je javno objavljen na web stranici Općine Jasenovac.

Na raspisani natječaj za prikupljanje poljoprivrednog zemljišta u vremenu od 25 godina od ukupno 56 PTC-a, i ponovnim odbijanjem PTC-a 1 do PTC-a 56, pristiglo je 46 ponuda ponuditelja koje su sve u skladu s propisanim rokom, osim PTC-a 13 i PTC-a 42, koje nisu ni jedna ni druga  ponuda.

Povjerenstvo je izvršilo analizu i rangiranje pristiglih ponuda temeljem propisanih zakonskih kriterija o čemu je sastavljen Zapisnik povjerenja, kao i tablice 1 iz Pravilnika (ukupno 56 PTC), potpisali su Izjave ponuditelja o prihvaćanju odustajanja i najviše ponuđenih cijena za određene PTC, a napravljena je Rekapitulacija iz koje je vidljiva maksimalna površina dodijeljena pojedinom OPG-u.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće Općine Jasenovac na prijedlog Povjerenstva, nakon donošenja Odluka ista šalje prethodno mišljenje Sisačko-moslavačkoj županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.

Nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva poljoprivrede sastavljaju se nacrti Ugovora koji se dostavljaju na prethodno mišljenje o pravnoj valjanosti sa svojim dokumentacijama Županijskom državnom odvjetništvu.

Nakon dobivanja pozitivnog mišljenja Županijskog državnog odvjetništva, Općinski načelnik u ime RH potpisat će ugovor sa podnositeljem ponuda.

Povjerenstvo je temeljem izvršene analize i rangiranja sastavio prijedlog prijedloga prijedloga prijedloga prijedloga prijedloga Odluka o izboru najpovoljnije ponude koja je upućena na donošenje Općinskom vijeću Općine Jasenovac.

Dodatno obrazloženje podnijela načelnica Marija Mačković, i član Povjerenstva vijećnik Dubravko Bradašić.

Nakon obrazloženja predsjednika Općinskog vijeća Željko Đurić konstatirao je kako su vijećnici uz Zapisnik povjerenstva uz saziv primili i prijedlog Odluke o izboru, otvorio raspravu u kojoj sudjeluje član povjerenstva i vijećnik Dubravko Bradašić. Nakon rasprave Općinsko vijeće jednoglasno je usvojilo Odluku o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za prikupljanje poljoprivrednih zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Jasenovac od 18. 05. 2020. godine.

Nakon što je iscrpljen dnevni red sjednica zaključena je u 18,50. sati.

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda na Natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta

Zapisnik o radu Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta

Izvadak iz Zapisnika sa 24. Sjednice Općinskog Vijeća

Rekapitulacija iz koje je vidljiva dodijeljena površina pojedinom Ponuditelju